Kalkulaatorid

Palupera valla üldplaneering avalikul väljapanekul

Palupera Vallavalitsus teatab, et 20. juulist kuni 19. augustini 2010 toimub Palupera valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek.

Kaardid on kättesaadavad: http://klient.hendrikson.ee/Palupera/kaart_pdf.zip

Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 20. septembril 2010 algusega kell 17.00 Palupera vallamaja saalis (Hellenurme küla).


Üldplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja planeeringu kehtestaja on Palupera Vallavalitsus/-volikogu, Hellenurme küla, Palupera vald, 67514 Valgamaa, tel 7679 502, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ; üldplaneeringu koostaja ja keskkonnaekspert on OÜ Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tartu, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Palupera valla üldplaneering hõlmab kogu Palupera valla territooriumit. Koostatava üldplaneeringuga kujundatakse ruumilise arengu põhimõtted, määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused, täpsustatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega ala piire ja juhtusid, seatakse väärtuslike põllumaade ja maastike kaitse- ja kasutustingimused jne. Üldplaneeringuga tagatakse planeeritava ala sidusus üldplaneeringuga hõlmatava territooriumi erinevate alade ja ka üldplaneeringust väljajäävate piirkondade vahel.

Väljakujunenud asutusstruktuuris suuri ja olulisi muudatusi üldplaneeringuga ei kavandata. Keskkonnaväärtustest ning olemasolevast tehnilisest ja sotsiaalsest infrastruktuurist tulenevalt, tihenevad ja laienevad juba väljakujunenud piirkondlikud keskused – Hellenurme, Palupera, vähemal määral Nõuni ja Päidla. Mujal vallas säilib hajaasustus. Üldplaneeringuga on antud võimalused eluasemekoha rajamiseks ka elamumaa funktsiooni mitteomaval maa-alal (põllu- ja metsamajandusmaal) hajaasutuses.

Ettevõtluskeskkonna elavdamise eesmärgil on kavandatud täiendavalt äri- ja tootmismaad. Uute eraldiseisvate ja suurt territooriumit vajavate tootmisalade kasutuselevõtmisel tuleb arvestada piirkonna kultuurilis-ajaloolist ja rekreatiivset iseloomu. Ettevõtluse arendamisel on prioriteet võtta kasutusele eelkõige endised tootmisterritooriumid logistiliselt sobivad kohas, mida vajadusel saab laiendada. Kasutusest väljas olevad tootmismaad, kui need asuvad asustuse vahetus läheduses, võib kasutusele võtta nt elamu- ja/või puhkealadena või suunata sinna avalik funktsioon. Suurõnnetuse ohuga (kemikaaliseaduse alusel) ettevõtete ja jäätmekäitlusettevõtte rajamist valla territooriumile üldplaneeringuga ei kavandata.

Üldplaneering näeb perspektiivis ette kergliiklusteede rajamise valda läbivate suuremate maanteede äärde, et tagada turvaline liikumisvõimalus.

Puhkealade määratlemisel on oluliseks peetud arvestada juba piirkonnas olemasolevate traditsiooniliste puhkekohtadega ning piirkonna loodusliku ja kultuurilise omapäraga.

Valla looduslähedus, mitmekesine ja atraktiivne maastik, veekogude ja metsade rohkus ning laiemale avalikkusele tuntud mõisakompleksid, Leigo talu puhkekompleks ja mitmed vaatamisväärsused, loovad suurepärased võimalused puhkuseks ja vaba aja veetmiseks.

Tulenevalt valla looduslikust ja rekreatiivsest omapärast on Palupera valla üks prioriteet puhke- ja turismimajanduse edendamine, parendamine ja arendamine, sh puhkeotstarbeliste hoonete ja rajatiste rajamine piirkonna eripära arvestades.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning leevendavate meetmete väljatöötamine negatiivsete mõjude vähendamiseks. Riigipiiriülest keskkonnamõju Palupera valla üldplaneeringu koostamise ja elluviimisega ei kaasne.

Üldplaneeringu ja KSH aruande materjalidega on võimalik tutvuda alates 2. juulist kuni 20. septembrini 2010 järgmiselt:

  1. Palupera vallamaja kantseleis tööaegadel E, K ja R kell 8.30-16.30;
  1. Palupera valla veebilehel: http://www.palupera.ee/ ning Hendrikson&Ko veebilehel: http://www.hendrikson.ee/ alajaotuses Avalikud dokumendid/Valgamaa ja

2.juulist 31. augustini 2010

  1. Nõuni külaraamatukogu konverentsiruumis E ja N kell 8.00-11.00 ja

1.septembrist kuni 20. septembrini 2010

  1. Nõuni külaraamatukogus E, T, N ja R kell 9.00-12.00 ja 13.00-17.00 ning K kell 12.00-15.00 ja 16.00-19.00.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku jooksul 20. juulist kuni 19. augustini 2010 kirjalikult üldplaneeringu kohta Palupera Vallavalitsusele (Hellenurme küla, Palupera vald, 67514 Valgamaa, tel 7679 502, e-posti aadress E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ; kontaktisik: vallavanem Terje Korss, tel 7679 501, 5174 740; e-posti aadress E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ) ning KSH aruande kohta keskkonnaekspert OÜ`le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu, e-posti aadress E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ; kontaktisik: Marika Pärn, tel 7409 802, 5221008; e-posti aadress E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ).

Viimati uuendatud ( teisipäev, 29 juuni 2010 )