Palupera valla

vabasektor

Mittetulundusühingud Palupera vallas

See, et Palupera vallas toimib koostöö riik- kohalik omavalitsus- kolmas sektor vahel, on tõsiasi. Üheks näitajaks on asjaolu, et Valgamaa kohalike omavalitsuste hulgas on just meil ühe elaniku kohta registreeritud kolmanda sektori organisatsioone kõige enam. Näitajaks on ka fakt, et aastaid on kolmandat sektorit valla eelarvelistest vahenditest toetatud ja toetatakse jätkuvalt.
Kolmas sektor on üks koostöö partner seetõttu, et inimene, kes tahab teha, muuta, parandada, saab selleks võimaluse. Kohaliku omavalitsuse juhina tunnetan  koostöö vajalikkust  kohaliku omavalitsuse ja  kolmanda sektori vahel. Mida asjalikum on kohalikus omavalitsuses kolmas sektor, seda tugevamalt tunneb ennast ka kohalik omavalitsus. Tunnen heameelt asjaliku ja aktiivse seotuse üle kolmanda sektoriga (külade arengukavad, arutelud, suhtlemine jne.

Vallas tegutsevate MTÜ-de, seltside ja seltsingute roll, nägu ja  sissetulekuallikad erinevad: liikmemaksud ja omatulu, kohaliku omavalitsuse- ja riigi toetus ning abi välisfondidelt.
Valdkonnad, mida on antud või plaanitakse anda  vallas kolmandale sektorile majandada on:
I. Hoolekandeline tegevus (s.h. sotsiaalteenuste osutamine , alusharidusteenuse osutamine)
II. Avalikud teenused (AIP, turismiinfo)
III. Kultuur ,sport ja vaba aeg, kus kohalik omavalitsus osaleb toetades üritusi kas materiaalselt, andes kasutada ruume, inventari jm.
IV. Koolituskeskused, siin on kolmandal sektoril  valgustaja, äratuskella funktsioon.
V. Maailmavaateline (religioosne tegevus).

Funktsioonide suunamisel kolmandale sektorile, peab olema välja töötatud hinnakujunduse-, vastutuse-, kvaliteedinõuete- ja kontrolli mehhanism.
Koostööd teevad  inimesed, mitte organisatsioonid ja teevad seda mitte selleks, et koostööd teha, vaid selleks, et on ühised eesmärgid, huvid, probleemid. Koostöö tekib siis, kui on vajadus.  Koostööd tehes saab ka Euroopa Liidult toetust. Palupera vallas registreeritud  ühingud on konkurentsivõimelised, aktiivseid .

Lõpetaksin mõttevälgatuste ja ütlustega, mis peaksid panema meid kõiki mõtlema:
#jala tahapanek ei tähenda, et peaks jooksmise lõpetama
#mõnikord jätab jala tahapanek okka rindu ja sunnib edasi tegutsema
#inimesel on vaja ka lolli pealehakkamist
#Hiina vanasõna: "Inimene on nagu vedru, mida rohkem kokku surud, seda kõrgemale tõuseb"
#meil kõigil on mitmesuguseid mõtteid ja mitte kõik mõtted ei peagi teoks saama
#kellel selg sügeleb, see peab sauna kütma
#väetada tuleb seda kapsataime, mis ikka kasvab
#kõige eelduseks on  tahe ja usk saavutustesse. Kui ise ei oska, õpi, õpi ka tahet leidma ja usku looma.

Terje Korss
Palupera vallavanem

 

 

Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord reguleerib Palupera valla eelarvest finantseeritavate mittetulundusühingute, seltside ja seltsingute põhitegevuse ja kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning ürituste toetuste andmise tingimusi ja korda.