Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor 2010 on avatud! Trki E-mail

Veetorud26. aprillil algas hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvtt Palupera vallas. Programmi nuetele vastav taotlus tuleb esitada Palupera vallavalitsusse hiljemalt 31. mail 2010.

Programmi raames toetatakse hajaasustusega piirkondades jrgmisi hoonetevliste veessteemide rajamiseks vajalikke tegevusi:

  • kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
  • olemasolevatest vi uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle hendamine hoonesisese veessteemiga;
  • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja/vi puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritde teostamine;
  • rajatud hoonetevliste veessteemide teostusmdistamine;
  • vanade puurkaevude tamponeerimine;
  • vee kvaliteedi anals.

Abiklblikeks hajaasustuse piirkondadeks ei loeta:

  • kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks vi kompaktse hoonestusega aladeks mratud alad, kus elab le 50 inimese;
  • piirkonnad, kus on toimiv hisveevrk vi mis on vastavalt hisveevrgi ja-kanalisatsiooni seaduse 4 mratletud hisveevrgiga kaetavaks alaks hisveevrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vi planeeringu alusel.

Taotlejaks saab olla:

  • fsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete jrgselt elab taotlusjrgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2009;
  • mittetulundushing vi sihtasutus, mille registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjrgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2009 ning mille phikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete vi elanike joogiveega varustamise tagamine vi tidetakse korteri- vi veehistu lesandeid.

Toetust saab taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele (Ehitisregistris registreering!).

Toetuse aluseks on phjendatud eelarve ning maksimaalne toetus hele majapidamisele on 100 000 krooni. Toetus ei vi olla suurem kui 2/3 (66,67%) projekti abiklblikest kuludest.

Abiklblikud on ainult need kulud, mis on tehtud prast toetuse eraldamist ning vallavalitsusega toetuse kasutamise lepingu slmimist, vlja arvatud veessteemide rajamisega seotud uuringute, projekteerimise, livude, notaritasude ja veeanalside kulud, mis ei tohi olla varasemad kui 1.01.2007 ning peavad olema tendatavad.

Toetatavate tegevuste ja abiklblike kulude loetelu ning tpsemad taotlemise tingimused leiate regionaalministri 12.04.2010 kskkirjast nr 56 Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument, mis on koos taotlusvormiga kttesaadav http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasustuse-veeprogramm/ueldjutt ja Valga Maavalitsuse veebilehel http://www.valgamv.ee. Taotlusvorme on vimalik saada ka vallavalitsustest.

Informatsiooni programmi- ja taotlemistingimuste kohta saab Palupera vallavalitsusest (Terje Korss, telefon 767 9501, 51 74 740, e-post E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud )
Kontaktisik Valga Maavalitsuses Kersti Lepik (telefon 766 6112, E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud )

 

Vaata ka:

Viimati uuendatud ( neljapev, 20 mai 2010 )