Kalkulaatorid

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor 2010 on avatud!

Veetorud26. aprillil algas hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Palupera vallas. Programmi nõuetele vastav taotlus tuleb esitada Palupera vallavalitsusse hiljemalt 31. mail 2010.

Programmi raames toetatakse hajaasustusega piirkondades järgmisi hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikke tegevusi:

  • kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
  • olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
  • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
  • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
  • vanade puurkaevude tamponeerimine;
  • vee kvaliteedi analüüs.

Abikõlblikeks hajaasustuse piirkondadeks ei loeta:

  • kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse hoonestusega aladeks määratud alad, kus elab üle 50 inimese;
  • piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse § 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel.

Taotlejaks saab olla:

  • füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2009;
  • mittetulundusühing või sihtasutus, mille registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2009 ning mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine või täidetakse korteri- või veeühistu ülesandeid.

Toetust saab taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele (Ehitisregistris registreering!).

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve ning maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 100 000 krooni. Toetus ei või olla suurem kui 2/3 (66,67%) projekti abikõlblikest kuludest.

Abikõlblikud on ainult need kulud, mis on tehtud pärast toetuse eraldamist ning vallavalitsusega toetuse kasutamise lepingu sõlmimist, välja arvatud veesüsteemide rajamisega seotud uuringute, projekteerimise, lõivude, notaritasude ja veeanalüüside kulud, mis ei tohi olla varasemad kui 1.01.2007 ning peavad olema tõendatavad.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning täpsemad taotlemise tingimused leiate regionaalministri 12.04.2010 käskkirjast nr 56 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“, mis on koos taotlusvormiga kättesaadav http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasustuse-veeprogramm/ueldjutt ja Valga Maavalitsuse veebilehel http://www.valgamv.ee. Taotlusvorme on võimalik saada ka vallavalitsustest.

Informatsiooni programmi- ja taotlemistingimuste kohta saab Palupera vallavalitsusest (Terje Korss, telefon 767 9501, 51 74 740, e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )
Kontaktisik Valga Maavalitsuses Kersti Lepik (telefon 766 6112, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )

 

Vaata ka:

Viimati uuendatud ( neljapäev, 20 mai 2010 )