Arengukavad ja üldplaneering
 1. Palupera valla arengukava 2012–2025, muudetud redaktsioon
  AK muutmise tööprotsess:
  Palupera valla arengukava 2012–2025 muutmise algatamine
  AK muutmise töörühmad
  AK avalikustamise otsus
  Laekunud ettepanekud, parandused
  Vastused ettepanekutele, parandustele
  Palupera valla muudetud arengukava 2012-2025 vastuvõtmise määrus, nr 1-1/10 (8.10.2015)
  Palupera valla arengukava 2012–2025 täitmise aruanne.
  Otsus 1-2/19
  Lisa
  AK tööprotsess:
  Palupera valla arengukava 2012-2025 vastuvõtmise määrus, nr 1-1/13 (4.09.2012)
  Palupera valla arengukava 2012–2025 projekt
  AK ettepanekute-paranduste registreerimisleht, avalike arutelude kajastatus
  Arengukava projekti avalik väljapanek
  AK avalikustamisest aruteludest Valgamaalane 21.06.2012
  AK avalikustamisest aruteludest OT 22.06.2012
  AK projekti avalikustamisest aruteludest OT 10.08.2012
 2. Palupera valla arengukava 2007-2015
  Palupera valla arengukava 2007-2015 muutmised:
  Palupera vallavolikogu määrusega nr 1-1/11, 1.10.2010 otsustas muuta arengukava peatükk nr 3 järgnevalt: Arengukava muutmine
  Palupera vallavolikogu määrusega nr 1-1/M/3, 9.02.2010 otsustas muuta arengukava peatükk nr 3 järgnevalt:  Arengukava muutmine
  Palupera Vallavolikogu otsustas 22. mail 2008. a. määrusega 1-1/10 täiendada arengukava peatükki 3 alljärgnevalt:
  • Leigo Kontserdimaja ehitus Lutike külas 2008-2015. Teostaja MTÜ Leigo Kontserdid. Maksumus 100 milj.krooni.
  • Päidla külas Päidla järvestiku ühenduskanalite settest puhastamine 2008-2015. Teostaja MTÜ Päidla Rüütlimõis, era- ja kolmas sektor. Maksumus 500 tuhat krooni.
  Tudengid Palupera valla arengukavast 2007-2015

 3. Palupera piirkonna arengukava 2009-2014
  Palupera piirkonna arengukava 2009-2014 muutmine

 4. Palupera küla arengukava 2003-2008
 5. Hellenurme küla arengukava 2008-2015
 6. Lutike ja Makita arengukava 2008-2013
 7. Neeruti küla arengukava 2010-2015
 8. Nõuni küla arengukava 2005-2010
 9. Päidla küla arengukava 2005-2010
 10. Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014–2030
  Kehtestamise määrus
  Aruande lisad
  Joonised 

 11. Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2021
 12. Palupera Põhikooli arengukava 2010-2013
 13. Palupera Põhikooli arengukava 2012-2017
 14. MTÜ Hellenurme mõis eralasteaia arengukava 2014–2016
 15. Palupera valla terviseprofiil aastani 2017
  Palupera valla tervisenõukogu põhimäärus
  Alates maikuust 2014 tegutseb vallas tervisenõukogu: esimees Heli Elbson ja liikmed Raul Lehismets, Kaja Liivamägi, Kalev Lõhmus, Ain Veemees, Pille Plinte, Marika Viks, Kersti Voolaid ning Mall Värva.

 16. Palupera vallavolikogu 4.02.2011 istungil võeti vastu määrusega nr 1-1/1 Valgamaa omavalitsuste ühtne jäätmekava aastateks 2011-2016.
 17. Elva puhkepiirkonna arengustrateegia 18.09.2011.
 18. Palupera valla noorsootöö arengukava 2012-2020
 19. Palupera valla üldplaneering 2011

  Kehtestamise otsus
  Seletuskiri
  KSH aruanne
  Palupera valla maakasutusplaan (31,4 MB) avanemine võib võtta aega
  Hellenurme
  Nõuni
  Palupera
  Päidla
  Üldplaneeringu ülevaatamine
  Üldplaneeringu ülevaatamine 2014
  ÜP tööprotsess:
  Järelvalvesse esitatud Palupera valla üldplaneering
  Palupera valla üldplaneering avalikul väljapanekul
  Üldplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu
  Pildid üldplaneeringu arutelult
  Tööseminarid teemal „Palupera valla ruumiliste arengusuundade väljatöötamine ja kaardistamine“
  Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine
  Palupera valla väärtuste väljaselgitamine ja kaardistamine
  Üldplaneering
  Palupera vald koostab üldplaneeringut
  Algatatud üldplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine