Hajaasustuse veeprogramm
2012 aastal uutele taotlejate Hajaasustuse veeprogramm enam ei avane Trki E-mail
Programmi levaade 20082011 Eestimaal
Viimati uuendatud ( kolmapev, 28 mrts 2012 )
 
Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2011 Trki E-mail
Toetuse saaja nimi Projekti nimetus Toetus EUR/ projekti kogumaht EUR Projekti eesmrgid, tegevused ja tingimused Projekti ajaline kestus
Maile Lnik Rippina talu vana kaevu puhastamine, rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine 2922,55 eurot/ 4383,60 eurot Omafinantseering 1461,05 eurot Tegevused olemasoleva salvkaevu puhastamine, rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine. Veetorustiku rajamine on abiklbulik peale joogivee nuetele vastava vee olemasolu. 01.08.2011 01.12.2011. Aruande esitamise thtaeg 02.01.2012.
Viivi Sikk Madala k-le puurkaevu (rajatis seadmetega) ja veetorustiku ehitus Madaliku kinnistu majapidamise tarbeks 6395 eurot/9612 eurot Omafinantseering 3217 eurot Tegevused puurkaevu (rajatis koos seadmetega) ja veetorustiku ehitus. Toetuse saaja on kohustatud taotlema nusoleku tehnorajatise rajamiseks lbi riigimaantee ja seejrel KOV kirjaliku nusoleku. Puhastusseadmete paigaldus on abiklbulik joogivee nuetele mittevastavusel ja veetorustiku ehitus on abiklbulik peale joogivee nuetele vastava vee olemasolu. Toetuse saaja peab vimaldama 5 aasta jooksul puurkaevu valmimisest arvates, kui kaevu tootlikkus seda ei piira, programmi toel rajatud puurkaevuga hilisemaid liitumisi. Hilisemate liitujate poolt makstav liitumistasu ei tohi letada toetuse saaja poolset kaevu rajamise omaosalust. Omaosalusse vivad kuuluda ka seotud projektivlised tegevused, mis dokumentaalselt testatavad. 01.08.2011 01.06.2012. Aruande esitamise thtaeg 01.07.2012.
Aino Juhkam Palupera vallas Urmi klas Tammiku kinnistul, k 58201:001.0560 asuva kaevu puhastamine, kahe pealmise rakke vahetus, veetrassi rajamine majani ja kaevu sgavveepumba paigaldus 1616,75 eurot/2425 eurot Omafinantseering 808,25 eurot Tegevused olemasoleva salvkaevu puhastamine, kahe peamise rakke vahetus, veetorustiku rajamine elamuni ja sgavveepumba paigaldus. Toetuse saaja on kohustatud taotlema KOV kirjaliku nusoleku. 01.08.2011 01.12.2011. Aruande esitamise thtaeg 02.01.2012.
Viimati uuendatud ( teisipev, 05 juuli 2011 )
 
Meelespea toetuse saajale Trki E-mail

Toetuse saaja igused ja kohustused on kirjas programmdokumendis ja vallavalitsusega slmitud toetuslepingus! Vallavalitsusel on igus nuda toetus tagasi, kui ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud, projektiga seotud dokumentatsioon ei ole silinud ettenhtud thtajani vi kui toetuse saaja on rikkunud toetuslepingu tingimusi!

 • Kasuta toetust ainult vastavalt vallavalitsusega slmitud toetuslepingule.
 • Luba oma kaevu vi veessteemi ehitada ainult vastavat igust omaval ettevtjal, kes on kantud majandustegevuse registrisse (NB! Kontrolli MTR-registreeringu olemasolu ka ajal, mil slmite ettevtjaga lepingu ja tid hakatakse teostama).
 • Tde teostajaga lepingut slmides loe see korralikult lbi ning veendu, et oled kigest aru saanud ning lepitakse kokku tpselt need tingimused, mida tde tellimisel oled silmas pidanud. Ole ettemaksudega vga ettevaatlik!
 • Kaetud tde akti tegemisel informeeri eelnevalt vallavalitsust, et jrelevalveks mratud isik saaks kontrollida veessteemide nuetekohast rajamist (Kaetud tde aktid koostatakse nende konstruktsioonide vi ehitise osade kohta, mis kaetakse jrgmistel ehituse etappidel muu konstruktsiooniosa vi materjaliga ning millega seoses kaob hilisem vimalus nende vahetuks levaatamiseks). Kaetud tde akt tuleb koostada ka siis, kui olete programmi vahenditest soetanud vaid materjalid, kuid td teete ise.
 • Valminud uue salvkaevu vi rekonstrueeritud kaevu veest ei tasu kohe proovi vtma kiirustada, s.t seda vett tuleks niteks tarvitada majapidamisveena (kastmine, pesupesemine jms) ning alles mne aja prast vtta proov analsi jaoks. Siis selgub ka, kas planeeritud puhastusseadmeid on vajalik paigaldada vi mitte.
 • Joogiveetorustikku on lubatud rajada vaid sellise kaevu juurde, mille kvaliteet vastab joogivee nuetele!
 • Informeeri vallavalitsust kirjalikult kigist muudatustest esitatud andmetes vi asjaoludest, mis mjutavad vi vivad mjutada toetuse saaja kohustuste titmist (s.h kui valite tde teostajaks teise ettevtja kui esialgu taotluses planeeritud).
 • Informeeri vallavalitsust kirjalikult asjaoludest, mille tttu projekti ei saa ellu viia vi see pole otstarbekas.
 • Informeeri kirjalikult vallavalitsust muudatustest projekti eelarves, kui need on suuremad kui 10% ja seda nii eelarve vhenemise kui ka suurenemise korral.
 • Taotle vallavalitsuselt nusolekut, kui on tarvis muuta projekti kestust, toetuse suurust, tegevusi vi kui muutub eesmrk.
 • Tasu kik summad, mis letavad 320 eurot, panga vahendusel. Projekti raames tehtud kulud tuleb vlja maksta toetuse saajale vi kaastaotlejale vi nende pereliikmele kuuluvalt pangakontolt. Kuna toetust eraldatakse eraisikule, siis oma ettevtlusega seotud arvelduskontosid ei ole projekti raames lubatud kasutada (FIE, O jne).
 • Taga toetuslepingus ettenhtud oma- ja kaasfinantseering.
 • Esita vallavalitsusele aruanne toetuslepingus mratud kuupevaks ja ettenhtud vormil, lisa kulu- ja maksedokumentide koopiad, kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega (kui on nutav) ja prast projekti lppemist tehtud vee anals. Vee analsi ei ole vaja lisada, kui projekti eesmrgiks oli torustiku ehitamine ja/vi pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu ning see tendas enne nimetatud tdega alustamist vee vastavust joogivee kvaliteedinuetele). Vimaluse korral lisa ka tvtjaga slmitud lepingu koopia ning koopia t(de) leandmise vastuvtmise aktist.

NB! Esitada saab ainult neid kuludokumente, mis kannavad hilisemat kuupeva kui toetusleping. Erandiks on veessteemide rajamisega kaasnevate uuringute ja projekteerimise kulud, veessteemide rajamisega kaasnevad livud, notaritasud vaid juhul, kui nende alusel viiakse sama projekti raames ellu kaevude ehitamist ning puhastamist vi joogiveetorustiku ehitamist vi rekonstrueerimist, samuti vee kvaliteedi analside kulu. Siinkohal on oluline, et need ei tohi olla varasemad kui 01.01.2007 ja peavad olema tendatavad.

 • Silita taotluse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni kuni 31.12.2013. Silitada tuleb nii kuludokumendid (arved) kui ka maksedokumendid (maksekorraldus, poetekk). Kuna poodidest antavad tekid muutuvad ajapikku valgeteks (trkikiri kaob), siis tuleks nendest endale ka koopiad teha. Originaaldokumente (kulu- ja maksedokumendid) peab toetuse saaja ise alles hoidma, projekti lpparuande juurde esitatakse nende koopiad. Palu ettevtjal esitada vimalikult tpne arve, et oleks nha, mis materjale ja kui palju osteti ning milliseid tid teostati.
 • Tagasta vallavalitsusele projekti odavamal elluviimisel kasutamata jnud toetus hiljemalt 1 kuu jooksul projekti lppemisest arvates.

Veel peab toetuse saaja

 • Vimaldama teostada kohapealset kontrolli, auditit ja jrelevalvet toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide originaalide, soetatud seadmete, materjalide ning teostatud tde osas ning osutama kontrolli, auditi ja jrelevalve kiireks lbiviimiseks igaklgset abi.
 • Andma kontrollija ksutusse kik soovitud andmed ja dokumendid 5 tpeva jooksul arvates vastava teate saamisest.
 • Seadma notariaalse reaalservituudi kaastaotleja vi hilisemate taotlejate kasuks, juhul kui rajatav puurkaev varustab joogiveega kaastaotleja vi hilisemate taotlejate majapidamisi, mis asuvad teistel kinnistutel.
 • Vimaldama 5 aasta jooksul kaevu valmimisest arvates, kui kaevu tootlikkus seda ei piira, programmi toel rajatud puurkaevuga hilisemaid liitumisi. Hilisemate liitujate poolt makstav liitumistasu ei tohi letada toetuse saaja poolset kaevu rajamise omaosalust.

 

Viimati uuendatud ( laupev, 09 juuli 2011 )