Hajaasustuse veeprogramm
2012 aastal uutele taotlejate Hajaasustuse veeprogramm enam ei avane
Programmi ülevaade 2008–2011 Eestimaal
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 28 märts 2012 )
 
Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2011
Toetuse saaja nimi Projekti nimetus Toetus EUR/ projekti kogumaht EUR Projekti eesmärgid, tegevused ja tingimused Projekti ajaline kestus
Maile Länik Rippina talu vana kaevu puhastamine, rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine 2922,55 eurot/ 4383,60 eurot Omafinantseering 1461,05 eurot Tegevused – olemasoleva salvkaevu puhastamine, rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine. Veetorustiku rajamine on abikõlbulik peale joogivee nõuetele vastava vee olemasolu. 01.08.2011 – 01.12.2011. Aruande esitamise tähtaeg 02.01.2012.
Viivi Sikk Madala kü-le puurkaevu (rajatis seadmetega) ja veetorustiku ehitus Madaliku kinnistu majapidamise tarbeks 6395 eurot/9612 eurot Omafinantseering 3217 eurot Tegevused – puurkaevu (rajatis koos seadmetega) ja veetorustiku ehitus. Toetuse saaja on kohustatud taotlema nõusoleku tehnorajatise rajamiseks läbi riigimaantee ja seejärel KOV kirjaliku nõusoleku. Puhastusseadmete paigaldus on abikõlbulik joogivee nõuetele mittevastavusel ja veetorustiku ehitus on abikõlbulik peale joogivee nõuetele vastava vee olemasolu. Toetuse saaja peab võimaldama 5 aasta jooksul puurkaevu valmimisest arvates, kui kaevu tootlikkus seda ei piira, programmi toel rajatud puurkaevuga hilisemaid liitumisi. Hilisemate liitujate poolt makstav liitumistasu ei tohi ületada toetuse saaja poolset kaevu rajamise omaosalust. Omaosalusse võivad kuuluda ka seotud projektivälised tegevused, mis dokumentaalselt tõestatavad. 01.08.2011 – 01.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg 01.07.2012.
Aino Juhkam Palupera vallas Urmi külas Tammiku kinnistul, kü 58201:001.0560 asuva kaevu puhastamine, kahe pealmise rakke vahetus, veetrassi rajamine majani ja kaevu sügavveepumba paigaldus 1616,75 eurot/2425 eurot Omafinantseering 808,25 eurot Tegevused – olemasoleva salvkaevu puhastamine, kahe peamise rakke vahetus, veetorustiku rajamine elamuni ja sügavveepumba paigaldus. Toetuse saaja on kohustatud taotlema KOV kirjaliku nõusoleku. 01.08.2011 – 01.12.2011. Aruande esitamise tähtaeg 02.01.2012.
Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 juuli 2011 )
 
Meelespea toetuse saajale

Toetuse saaja õigused ja kohustused on kirjas programmdokumendis ja vallavalitsusega sõlmitud toetuslepingus! Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud, projektiga seotud dokumentatsioon ei ole säilinud ettenähtud tähtajani või kui toetuse saaja on rikkunud toetuslepingu tingimusi!

 • Kasuta toetust ainult vastavalt vallavalitsusega sõlmitud toetuslepingule.
 • Luba oma kaevu või veesüsteemi ehitada ainult vastavat õigust omaval ettevõtjal, kes on kantud majandustegevuse registrisse (NB! Kontrolli MTR-registreeringu olemasolu ka ajal, mil sõlmite ettevõtjaga lepingu ja töid hakatakse teostama).
 • Tööde teostajaga lepingut sõlmides loe see korralikult läbi ning veendu, et oled kõigest aru saanud ning lepitakse kokku täpselt need tingimused, mida tööde tellimisel oled silmas pidanud. Ole ettemaksudega väga ettevaatlik!
 • Kaetud tööde akti tegemisel informeeri eelnevalt vallavalitsust, et järelevalveks määratud isik saaks kontrollida veesüsteemide nõuetekohast rajamist (Kaetud tööde aktid koostatakse nende konstruktsioonide või ehitise osade kohta, mis kaetakse järgmistel ehituse etappidel muu konstruktsiooniosa või materjaliga ning millega seoses kaob hilisem võimalus nende vahetuks ülevaatamiseks). Kaetud tööde akt tuleb koostada ka siis, kui olete programmi vahenditest soetanud vaid materjalid, kuid tööd teete ise.
 • Valminud uue salvkaevu või rekonstrueeritud kaevu veest ei tasu kohe proovi võtma kiirustada, s.t seda vett tuleks näiteks tarvitada majapidamisveena (kastmine, pesupesemine jms) ning alles mõne aja pärast võtta proov analüüsi jaoks. Siis selgub ka, kas planeeritud puhastusseadmeid on vajalik paigaldada või mitte.
 • Joogiveetorustikku on lubatud rajada vaid sellise kaevu juurde, mille kvaliteet vastab joogivee nõuetele!
 • Informeeri vallavalitsust kirjalikult kõigist muudatustest esitatud andmetes või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist (s.h kui valite tööde teostajaks teise ettevõtja kui esialgu taotluses planeeritud).
 • Informeeri vallavalitsust kirjalikult asjaoludest, mille tõttu projekti ei saa ellu viia või see pole otstarbekas.
 • Informeeri kirjalikult vallavalitsust muudatustest projekti eelarves, kui need on suuremad kui 10% ja seda nii eelarve vähenemise kui ka suurenemise korral.
 • Taotle vallavalitsuselt nõusolekut, kui on tarvis muuta projekti kestust, toetuse suurust, tegevusi või kui muutub eesmärk.
 • Tasu kõik summad, mis ületavad 320 eurot, panga vahendusel. Projekti raames tehtud kulud tuleb välja maksta toetuse saajale või kaastaotlejale või nende pereliikmele kuuluvalt pangakontolt. Kuna toetust eraldatakse eraisikule, siis oma ettevõtlusega seotud arvelduskontosid ei ole projekti raames lubatud kasutada (FIE, OÜ jne).
 • Taga toetuslepingus ettenähtud oma- ja kaasfinantseering.
 • Esita vallavalitsusele aruanne toetuslepingus määratud kuupäevaks ja ettenähtud vormil, lisa kulu- ja maksedokumentide koopiad, kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega (kui on nõutav) ja pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs. Vee analüüsi ei ole vaja lisada, kui projekti eesmärgiks oli torustiku ehitamine ja/või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu ning see tõendas enne nimetatud töödega alustamist vee vastavust joogivee kvaliteedinõuetele). Võimaluse korral lisa ka töövõtjaga sõlmitud lepingu koopia ning koopia töö(de) üleandmise – vastuvõtmise aktist.

NB! Esitada saab ainult neid kuludokumente, mis kannavad hilisemat kuupäeva kui toetusleping. Erandiks on veesüsteemide rajamisega kaasnevate uuringute ja projekteerimise kulud, veesüsteemide rajamisega kaasnevad lõivud, notaritasud vaid juhul, kui nende alusel viiakse sama projekti raames ellu kaevude ehitamist ning puhastamist või joogiveetorustiku ehitamist või rekonstrueerimist, samuti vee kvaliteedi analüüside kulu. Siinkohal on oluline, et need ei tohi olla varasemad kui 01.01.2007 ja peavad olema tõendatavad.

 • Säilita taotluse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni kuni 31.12.2013. Säilitada tuleb nii kuludokumendid (arved) kui ka maksedokumendid (maksekorraldus, poetšekk). Kuna poodidest antavad tšekid muutuvad ajapikku valgeteks (trükikiri kaob), siis tuleks nendest endale ka koopiad teha. Originaaldokumente (kulu- ja maksedokumendid) peab toetuse saaja ise alles hoidma, projekti lõpparuande juurde esitatakse nende koopiad. Palu ettevõtjal esitada võimalikult täpne arve, et oleks näha, mis materjale ja kui palju osteti ning milliseid töid teostati.
 • Tagasta vallavalitsusele projekti odavamal elluviimisel kasutamata jäänud toetus hiljemalt 1 kuu jooksul projekti lõppemisest arvates.

Veel peab toetuse saaja

 • Võimaldama teostada kohapealset kontrolli, auditit ja järelevalvet toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide originaalide, soetatud seadmete, materjalide ning teostatud tööde osas ning osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi.
 • Andma kontrollija käsutusse kõik soovitud andmed ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest.
 • Seadma notariaalse reaalservituudi kaastaotleja või hilisemate taotlejate kasuks, juhul kui rajatav puurkaev varustab joogiveega kaastaotleja või hilisemate taotlejate majapidamisi, mis asuvad teistel kinnistutel.
 • Võimaldama 5 aasta jooksul kaevu valmimisest arvates, kui kaevu tootlikkus seda ei piira, programmi toel rajatud puurkaevuga hilisemaid liitumisi. Hilisemate liitujate poolt makstav liitumistasu ei tohi ületada toetuse saaja poolset kaevu rajamise omaosalust.

 

Viimati uuendatud ( laupäev, 09 juuli 2011 )