Kalkulaatorid

Menetlemisel planeeringud
Palupera vallavolikogu otsusega 19. septembrist 2017

Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneering vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale ja joonistele (mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja avalikustatakse ka valla veebilehel).

Avaliku väljapaneku kestuseks on 16. oktoober 2017. a kuni 17. november 2017. a ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei, Hellenurme külas Valgamaal tööpäevadel kella 8:30-16:00, kuhu saab esitada ka avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta. Samas kohas korraldatakse ka detailplaneeringu avalik arutelu 7. detsembril 2017. a kell 10:00.

Lisad, kooskõlastused, seletuskirjad, skeemid, plaanid jne (.rar)

Viimati uuendatud ( teisipäev, 10 oktoober 2017 )
 
Palupera vallavolikogu otsusega 20. aprillist 2017

Algatati Nurmemäe kinnistu detailplaneering.

Otsus
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 24 aprill 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 29. juunil 2016

Kehtestati Vaino kinnistu detailplaneering.
Otsus

Planeeringuga saab tutvuda: Kehtestatud detailplaneeringud (nr 32)

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 04 juuli 2016 )
 
Vaino kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Palupera Vallavalitsus võttis 23.05.2016 korraldusega nr 83 vastu Vaino kinnistu detailplaneeringu (DP) ja suunas DP avalikule väljapanekule. Palupera külas asuva Vaino kinnistu, kat tun 58201:002:0591, kogu pindala on 5,4 ha.

Viimati uuendatud ( teisipäev, 24 mai 2016 )
Loe edasi...
 
Vaino kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Vaino kinnistu (58201:002:0591) detailplaneeringu lähteseisukohti tutvustav ja valminud eskiislahenduse avalik arutelu on 5. mail 2016 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Viimati uuendatud ( neljapäev, 14 aprill 2016 )
Loe edasi...
 
Palupera vallavolikogu istungil otsusega 24. märtsil 2016

Algatati Palupera külas Vaino kinnistu detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ja planeeringuala.

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala tootmismaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kuja määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning servituutide vajaduse määramine.

Sihtotstarbe muutmise põhiline eesmärk on eraldada üldplaneeringus tootmismaaks määratav maa-ala, millele planeerida ja rajada kuni 350 kW tootmisvõimsusega päikeseelektrijaam.

Planeeringuala suurus on ligikaudselt 2,8 ha ja detailplaneeringuga soovitakse kehtivat üldplaneeringut muuta.

Otsus
Lisa 1
Lisa 2

Viimati uuendatud ( neljapäev, 31 märts 2016 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 19. juunil 2015

Kehtestati Palupera farmi kinnistu detailplaneering.

Otsus

Planeeringuga saab tutvuda:

http://www.palupera.ee/content/view/1172/269/#palupera-farmi

 

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 15 juuli 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 23. aprillil 2015
 1. Võeti vastu Palupera farmi kinnistu (kat tun 58201:002:1360) detailplaneering. Detailplaneering on avalikul väljapanekul tutvumiseks ja kirjalike ettepanekute, vastuväidete esitamiseks Palupera vallavalitsuse kantseleis 22. maist 2015. a kuni 8. juunini 2015. a tööpäeviti kell 09.00-12.00 ja 13.00-16.00  ja valla veebilehel. Planeeringualal (55400 m²)  on plaanis kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks (söödahoidla koos söödasegamise ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Planeeringu avalik arutelu toimub 8. juunil 2015 kell 11:00 vallamajas.
  Seletuskiri
  Olemasolev olukord
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

 2. Jäeti algatamata Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute planeeringualal Hellenurme külas, katastritunnused 58201:001:0001; 58201:001:0009; 58201:001:1440 ja 58201:001:0910) keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ja detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Palupera valla veebilehel www.palupera.ee, dokumendiregistris ja ka töö ajal Palupera vallavalitsuses aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa 67514.
  Otsus
  Eelhinnang
  Eskiisi põhijoonis ver 22.04.2015
 3. Lõpetati Palupera Vallavolikogu 24.04.2007 otsusega nr 1-1/17 algatatud Vaino kinnistu (kat tun 58202:003:0132) detailplaneeringu menetlemine. Nimetatud otsus tunnistati kehtetuks.
  Otsus
Viimati uuendatud ( laupäev, 16 mai 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 5. veebruaril 2015

Otsusega nr 1-2/8 algatati Tallimäe küüni (kat tun 58201:001:0001), Mõisa tõllakuuri  (kat tun 58201:001:0009), Mõisa aed (kat tun 58201:001:1440) ja Ääre (kat tun 58201:001:0910) kinnistute detailplaneering (kokku 3,84 ha).
DP eesmärk on kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30 kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioonivõrk, elektri- ja sideühendused). Kinnitati planeeringu lähteseisukohad.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate materjalide esitamine on avaliku arutelu korraldamisel vajalik. Detailplaneeringule koostada keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) eelhindamine ning Palupera vallavalitsusel võtta KSH algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhindamise valmimist. Palupera vallavalitsusel korraldada KSH eelhindamise ja vajadusel KSH hindamise läbiviimine.

Otsus

Image

Image
Viimati uuendatud ( laupäev, 07 märts 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 5. veebruaril 2015

PALUPERA VALLAVOLIKOGU ISTUNGIL 5.VEEBRUARIL 2015

Otsusega nr 1-2/7 algatati Palupera farmi kinnistu detailplaneering (planeeringuala 55400 m²)  eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks (söödahoidla koos söödasegamise ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad, sh servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse määramine, keskkonnakaitse abinõud, planeeringu kooskõlastajad jm.

Otsus

Image
Viimati uuendatud ( laupäev, 07 märts 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 18.11.2014

Algatati Tallimäe küüni (kat tun 58201:001:0001), Mõisa tõllakuuri  (kat tun 58201:001:0009), Mõisa aed (kat tun 58201:001:1440) ja Ääre (kat tun 58201:001:0910) kinnistute detailplaneering (kokku 3,84 ha).

DP eesmärk on kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30 kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioonivõrk, elektri- ja sideühendused). Kinnitati planeeringu lähteseisukohad.

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate materjalide esitamine on avaliku arutelu korraldamisel vajalik. Detailplaneeringule koostada keskkonnamõjude starteegilise hindamise (KSH) eelhindamine ning Palupera vallavalitsusel võtta KSH algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhindamise valmimist. Palupera vallavalitsusel korraldada KSH eelhindamise ja vajadusel KSH hindamise läbiviimine.

Volikogu otsus 2-1/20 18. novembrist 2014.

Otsus tunnistatud kehtetuks 5.02.2015

Viimati uuendatud ( neljapäev, 12 veebruar 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 22.08.2014

Algatati Palupera farmi kinnistu detailplaneering (planeeringuala 55400 m²)  eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks (söödahoidla koos söödasegamise ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad, sh servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse määramine, keskkonnakaitse abinõud, planeeringu kooskõlastajad jm.

Otsus

Otsus tunnistatud kehtetuks 5.02.2015

Viimati uuendatud ( neljapäev, 12 veebruar 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 26.02.2013

Algatati Kasumetsa (kat tun 58202:001:0717) kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad (s.h. kinnistule juurdepääsu võimaluse kokkulepped, ehitusmahtude ja –laadi täpsustamine, kruntide kasutamise otstarvete määramine, planeeringu kooskõlastajad, ehituskeeluvööndiga arvestamine jms). Planeering algatati eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus puhkemaja, elamu ja sauna ning teenindavate rajatiste ehitamiseks Mõrtsuka järve kaldast 50 m kaugusele. Planeeritav ala pindalaga 2,88 ha asub Otepää looduspargis, maakasutuse sihtotstarvelt on tegemist maatulundusmaaga. Kinnistu on seni hoonestamata. Palupera vallavalitsusel korraldada keskkonnamõjude strateegiline eelhindamise ja vajadusel KSH läbiviimine.

Otsus
Olemasolev olukord
Eskiis
Viimati uuendatud ( teisipäev, 12 märts 2013 )
 
Palupera vallavalitsuse istungil 22.01.2013

otsustati korraldusega nr 2-1/15 korraldada Hellenurme saekaatri kinnistu detailplaneeringu kordus avalik väljapanek, kestusega Palupera vallavalitsuse kantselei 18.02.20134.03.2013 tööpäevadel kl. 8.30–16.00. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Palupera vallavolikogu.

Detailplaneeringuala asub Palupera valla üldplaneeringu järgi tihedamalt asustatud Hellenurme külakeskuses, suurusega 5285 m² ja on märgitud perspektiivse elamumaa alana. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ulatus määratlemine kinnistule ühe ridaelamu (ehitusalune pind max 775 m²) ja selle teenindamiseks ühe majandushoone (max 120m²) ehitamiseks. Planeeringuga muudetakse olemasolev katastriüksuse sihtotstarve tootmismaast krundi kasutamise sihtotstarbeks – ridaelamu maa. Detailplaneering on kooskõlas Palupera valla üldplaneeringuga.

Põhijoonis
Maakasutus ja tehnovõrgud
DP seletuskiri

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 25 august 2014 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 27.11.2012

võeti vastu otsusega nr 1-1/16 Hellenurme saekaatri kinnistu detailplaneering ja määrati planeeringu avaliku väljapaneku kestuseks Palupera vallavalitsuse kantselei 7.01.2013 – 21.01.2013 tööpäevadel kl. 8.30 - 16.00. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Palupera vallavolikogu.

Detailplaneeringuala asub Palupera valla üldplaneeringu järgi tihedamalt asustatud Hellenurme külakeskuses, suurusega 5285 m² ja on märgitud perspektiivse elamumaa alana. Detailplaneeringu eesmärgiks on  ehitusõiguse ulatus määratlemine kinnistule ühe ridaelamu (ehitusalune pind max 775 m²)  ja selle teenindamiseks ühe majandushoone (max 120m²) ehitamiseks. Planeeringuga muudetakse olemasolev katastriüksuse sihtotstarve tootmismaast krundi kasutamise sihtotstarbeks - ridaelamu maa. Detailplaneering on kooskõlas Palupera  valla üldplaneeringuga.

Viimati uuendatud ( teisipäev, 22 jaanuar 2013 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 24. novembril 2011
 1. Kehtestati Kaljumäe kinnistu nr 106540 katastriüksuse nr 58202:003:0260 detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtiva üldplaneeringu põhilahendusi planeeringualal.
 2. Kehtestati Jõe 6 kinnistu nr 418240 katastriüksuse nr 58201:001:0471 osa detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtiva üldplaneeringu põhilahendusi planeeringualal.
Viimati uuendatud ( neljapäev, 20 detsember 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 18. oktoobril 2011
 1. Võeti vastu Kaljumäe kinnistu nr 106540 kü nr 58202:003:0260 detailplaneering ning kuulutati välja selle avalik väljapanek järgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla 7. novembrist kuni 21. novembrini 2011.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00 ja samadel kuupäevadel Nõuni raamatukogus asukohaga Nõuni küla kl. 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 17.00 (E, T, N ja R) ning kl. 12.00 – 15.00 ja 16.00 – 19.00 kolmapäeviti. Planeeringu eesmärgiks on planeeringualal 3 ehitusõiguse määramine ( 3 puhkemaja), kommunikatsioonidega varustamine, tehisveekogu, mänguväljaku rajamine, maa sihtotstarbe muutmine ning juurdepääsutee, parklate asukohtade määramine. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
  Seletuskiri
  Põhijoonis
 2. Võeti vastu Jõe 6 kinnistu nr 418240 kü nr 58201:001:0471 osa detailplaneering ning kuulutati välja selle avalik väljapanek järgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla 7. novembrist kuni 21. novembrini 2011.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Planeeringu eesmärgiks on määratleda ehitusõigus, servituudid, arhitektuurinõuded jm. Ehitusõigusega soovitakse anda võimalus ehitada Elva jõe piirangu- ja ehituskeeluvööndis ehitada olemasolevale elamule juurdeehitus. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Palupera vallamajas 23.novembril 2011 kell 15.00.
  Seletuskiri
  Põhijoonis
 
Kaljumäe kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Kaljumäe kü nr 58202:003:0260 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek toimub 15.–22. augustini 2011. a. Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla kell 8.30–12.00 ja 13.00–16.00 ning Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla E, T, N ja R kell 9.00–12.00 ja 13.00–17.00 ning K kell 12.00–15.00 ja 16.00–19. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Nõuni raamatukogus 22. augustil 2011 kell 16:00.

Joonis

Viimati uuendatud ( pühapäev, 07 august 2011 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 18. märtsil 2011
 1. Kehtestati  Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241 detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtiva üldplaneeringu põhilahendusi planeeringualal. Sillakese kinnistu asub Makita külas ja planeeringuala on suurusega 7,6 ha. Krundil antakse ehitusõigus puhkekompleksi hoonetele, atraktsioonidele ja väikeehitistele ning nende orienteeruvad asukohad.
 
Palupera vallavolikogu istungil 4. veebruaril 2011:
Võeti vastu Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241 detailplaneering vastavalt planeeringu seletuskirjale ja joonistele, mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis. Korraldada planeeringu avalik väljapanek 18. veebruarist 4. märtsini  2011. a. ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei ja Nõuni  külaraamatukogu. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub planeeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldatakse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 7. märtsil 2011 kell 16.00 Palupera vallamajas.
Sillakese kinnistu asub Makita külas ja planeeringuala on suurusega 7,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on  kinnistu jagamine ja uutele kruntidele ehitusõiguse andmine, planeeritava ala sihtotstarbe muutmine ja hoonestustingimuste seadmine. Planeeringuga nähakse ette moodustada planeeringualast üks uus krunt puhkekompleksi tarvis suurusega 7,6 ha. Krundil antakse ehitusõigus puhkekompleksi hoonetele, atraktsioonidele ja väikeehitistele ning nende orienteeruvad asukohad.
Vastuvõetud detailplaneering on tutvumiseks: http://www.kobras.ee/Sillakese/
Viimati uuendatud ( laupäev, 12 veebruar 2011 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 4. novembril 2010:
Algatati Jõe 6 kinnistu nr 418240 katastriüksuse nr 58201:001:0471 osa detailplaneering, mis ei muuda kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringuga taotletakse ehitusõiguse määramist elamu juurdeehituse ehitamiseks alla 1/3 olemasoleva elamu kubatuurist.
 
Palupera vallavolikogu istungil 14. detsembril 2010:
Algatati Tanni kinnistu nr 872940 kü-le nr 58201:001:0763, asukohaga Mäelooga küla, detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga määrata ehitusõigus kunstlumesüsteemi ja rajavalgustuse rajamiseks. Anti lähteseisukohad DP koostamiseks. DP koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks määrati SA Tartumaa Tervisespordikeskus. Tuleb teha Natura 2000 eelhindamine ja kui selles ei tuvastata olulist mõju Natura alale, mis eeldab keskkonnamõju läbiviimist, tuua eelhindamises välja soovitused ja keskkonnanõuded, mis kajastatakse DP seletuskirjas. Planeeringualal on kaitstavatest loodusobjektidest ka  Elva-Vitipalu maastikukaitseala, mis sätestab maakasutusele ja ehitamisele erinõuded.
 
Palupera vallavolikogu istungil 14.12.2010:
Jäeti algatamata Jõe 6 kinnistu nr. 418240 katastriüksuse nr. 58201:001:0471 osa detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon nõustus Palupera Vallavolikogu seisukohtadega jätta algatamata KSH detailplaneeringu koostamisega.
Viimati uuendatud ( laupäev, 12 veebruar 2011 )
 
Sillakese kinnistu detail­planeeringu avalik arutelu

Sillakese kinnistu kü nr 58202:003:0241 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek toimub  15-22. novembrini 2010.a.  Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla kell 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00 ning Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla E, T, N ja R kell 9.00-12.00 ja 13.00-17.00 ning K kell 12.00-15.00 ja 16.00-19. Detail­planeeringu avalik arutelu toimub vallamajas 30. novembril 2010 kell 16:00.

Viimati uuendatud ( teisipäev, 16 november 2010 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 10. augustil 2010
 1. Kehtestati Roni kinnistu nr 1741940 katastriüksuse nr 58202:003:1251detailplaneering.
 2. Kehtestati Hellenurme mõisa maa-ala (kat.tunnused 58201:001:1460 ja 58201:001:1510) ja mõisa aed (kat.tunnus 58201:001:1440) maa-ala detailplaneeringuid muutev detailplaneering.
 3. Algatati Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241detailplaneering.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 21. juunil 2010
 1. Algatati  Kaljumäe kinnistu nr 106540 katastriüksusele nr 58202:003:0260, asukohaga Lutike küla, detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata ehitusõigus puhke-turismikompleksi rajamiseks. Ehitiste arv orienteeruvalt – kolm puhkemaja, parkla, juurdepääsutee ca 275 jm ja järv ca 1300 m².
 2. Võeti vastu Palupera valla üldplaneering vastavalt üldplaneeringu seletuskirjale ja joonistele. Kuulutati välja üldplaneeringu avalik väljapanek järgnevalt - avaliku väljapaneku kestuseks on 20. juuli 2010. a kuni 19. august  2010. a ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei ja Nõuni  külaraamatukogu/kultuurimaja ning Palupera valla kodulehekülg.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 04.06.2010
 1. Kehtestati  Mustamäe kinnistu nr 1876140 ja kõrval oleva maariba detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut  planeeringualal.
 2. Võeti vastu Roni kinnistu nr 1741940 detailplaneering vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale ja joonistele, millega saab tutvuda Palupera vallavalitsuse kantseleis. Lähteseisukohad näevad ette Roni kinnistule kokku kuni kaheksa üksikelamu ehitamise, iga juurde kuni kaks kõrvalhoonet. Detailplaneering ei ole  Palupera valla üldplaneeringut muutev. Planeeritav ala kogu pindala suurus on 156 000 m².  Moodustavate kruntide pindalaks on 1,1-4,4 ha, seitsmele krundile antakse ehitusõigus ja üks krunt jääb juurdepääsuteena avalikuks kasutamiseks. Ehitusõigusena on  võimalus  ühele krundile püstitada elamu ja kaks  abihoonet  ehitusaluse pinnaga kokku 320 m². Ehitiste rajamisel tuleb arvestada miljööga, säilitada taluhoonete tüüp. Detailplaneering on avalikul väljapanekul 28. juunist 12. juulini 2010 Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja Nõuni  külaraamatukogus. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldatakse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
 3. Võeti vastu Hellenurme mõisa maa-ala (kat.tunnused 58201:001:1460 ja 58201:001:1510) ja mõisa aed (kat.tunnus 58201:001:1440) maa-ala detailplaneeringuid muutev detailplaneering. Detailplaneering on avalikul väljapanekul 28. juunist 12. juulini 2010 Palupera Vallavalitsuse kantseleis. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldatakse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
 
Avalik arutelu

Mustamäe kinnistu nr 1876140 ja kõrval oleva vaba maariba detail­planeeringu avalik arutelu toimub vallamajas 10. veebruaril 2010 kell 17:00.

Viimati uuendatud ( laupäev, 23 jaanuar 2010 )
 
Vallavolikogu istungil 3. novembril 2009
Kehtestati Vabriku kinnistu katastriüksuse nr 58201:002:0026 detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut planeeringualal.
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 30 detsember 2009 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 27.08.2009
Võeti vastu Vabriku kinnistu katastriüksuse nr. 58201:002:0026 detailplaneering  ja kuulutati välja selle avalik väljapanek järgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla 14. septembrist kuni 28. septembrini 2009.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
 
Vallavolikogu istungil 26. juunil 2009:

Kehtestati Tükipoe kinnistu nr 1244740 katastriüksuse nr 58202:002:0891 detailplaneering.  Nimetatud planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut  planeeringualal.

 
VALLAVOLIKOGU ISTUNGIL 7. mail 2009:
1. Võeti  vastu Tükipoe kinnistu kü nr 58202:002:0891 detailplaneering ja kuulutati välja planeeringu avalik väljapanek järgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul ettepanekute ja vastuväidete tegemiseks Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 01. juunist kuni  15. juunini 2009.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00.

2. Algatati Vabriku kinnistu  kü nr. 58201:002:0026, asukohaga Palupera küla, detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga määrata ehitusõigus töökoja-laohoone (400 m², kõrgus 6 m),  ja abihoone ehitamiseks (vare ehitusalune pind ja endine kõrgus). Lubatud maakasutuse sihtotstarve tootmismaa.

Viimati uuendatud ( pühapäev, 31 mai 2009 )
 
Palupera Vallavalitsuse istungil 15. mail 2009:
Võeti vastu ja kehtestati lihtsustatud korras koostatud Koolimäe kinnistu nr 1294540 kü nr 58202:003:0854 detailplaneering.
 
Palupera vallavolikogu istungil 03. veebruaril 2009
Otsustati algatada Hellenurme saekaatri katastriüksuse nr 58201:001:1590 detailplaneering  ja kinnitati nimetatud detailplaneeringu lähteseisukohad.
Viimati uuendatud ( pühapäev, 17 mai 2009 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 28. novembril 2008:
1. Algatati Neeruti külas Roni kinnistu nr 1741940 katastriüksuse nr 58202:003:1251 detailplaneering ja kinnitati planeeringu lähteseisukohad.
2. Algatati Neeruti külas Mäe-Roni kinnistu nr 2073740 katastriüksuse nr 58202:003:1255, Roni kinnistu nr 2255740 katastriüksuse nr 58202:003:1252 ja katastriüksuse nr 58202:003:1253 detailplaneering ning kinnitati planeeringu lähteseisukohad. Algatatud detailplaneeringute eesmärgid on: planeeritavate alade sihtotstarvete muutmine; ehitusõiguse määratlemine; servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määramine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks; maakasutuse ja ehitamise erinõuded; tehnovõrkude lahenduse koostamine; olulisemate arhitektuurinõuete määramine ehitistele; tuleohutuse tagamine ja servituutide vajaduse määratlemine – teeservituudid, liiniservituudid jm.
 
Palupera Vallavalitsuse istungil 3. novembril 2008:
Kehtestati  Toidutare kinnistu nr 317640 katastriüksuse nr 58202:002:0260 ja Nõuni maakultuurimaja kinnistu nr 1713440 katastriüksuse nr 58202:002:0260 detailplaneering.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 31. oktoobril 2008:
1.Kehtestati  Kõivukalda kinnistu nr. 1809940 katastriüksuse nr. 58202:001:0924 detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut  planeeringualal.
2.Otsustati algatada Vana-Anni kinnistu nr. 1325940 katastriüksuse nr. 58202:001:0870 detailplaneering  ja kinnitati planeeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu menetlemise algstaadiumis viia läbi eelhindamine, mille käigus hinnata planeeritava tegevusega kaasnevat mõju looduskeskkonnale ja Otepää looduspargi kaitse-eeskirjas sätestatud kaitse-eesmärkidele. Peale eelhindamise läbiviimist otsustada strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamise/mittealgatamise osas . Volitati vallavanem Terje Korssi sõlmima lepingut kinnistu omanikuga detailplaneeringu  ja keskkonnamõju eelhinnangu koostamise rahastamise kohta.
 
Palupera Vallavalitsuse istungil 1. oktoobril 2008:
Võeti vastu Toidutare kinnistu nr 317640 katastriüksuse nr 58202:002:0260 ja
Nõuni maakultuurimaja kinnistu nr 1713440 katastriüksuse nr 58202:002:0260
detailplaneering. Kuulutada välja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 17. oktoobrist kuni  31. oktoobrini 2008.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 21. augustil 2008:
1.Võeti vastu Hellenurme puurkaevu maa-ala detailplaneering. Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  08. septembrist kuni  22. septembrini 2008.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldatakse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
2.Kehtestati  Kõivukalda kinnistu nr. 1809940 katastriüksuse nr. 58202:001:0924 detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut  planeeringualal.
 
Toidutare kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Toidutare kinnistu nr. 317640 katastritunnus 58202:002:0260 ja Nõuni  maakultuurimaja kinnistu nr. 1713440, katastritunnus 58202:002:1210 detailplaneeringu avalik arutelu  toimub Nõuni maakultuurimajas 9. septembril kell 16.00. Vabandame 19.08 ärajäänud arutelu tõttu.

Viimati uuendatud ( reede, 22 august 2008 )
 
Palupera Vallavalitsuse istungil 5. augustil 2008:
1. Kinnitati Toidutare kinnistu nr. 317640 katastritunnus 58202:002:0260 ja
Nõuni  maakultuurimaja kinnistu nr. 1713440, katastritunnus 58202:002:1210 detailplaneeringu lähteseisukohad.
2. Algatati  Toidutare kinnistu nr. 317640 katastritunnus 58202:002:0260 ja Nõuni  maakultuurimaja kinnistu nr. 1713440, katastritunnus 58202:002:1210
detailplaneering. Planeeringu eesmärk on planeeritava ala ehitusõiguse määratlemine, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehitamise erinõuded, tehnovõrkude lahenduse koostamine, tuleohutuse tagamine, servituutide vajaduse määramine ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele. Planeeritava ala suurus on 0,2304 ha. Detailplaneeringu koostajaks määrati korraldaja ettepanekul Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS (10033667). Detailplaneeringu  kehtestaja on Palupera Vallavalitsus aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 502. 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Nõuni maakultuurimajas 19. augustil 2008.a.kell 10.00.
Viimati uuendatud ( neljapäev, 14 august 2008 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 17. juunil 2008:
1.Kehtestati Palupera farmi kinnistu nr.1208440 katastriüksuse nr.58201:002:1360 ja Palupera kopli kinnistu nr.2087640 katastriüksuse nr.58201:002:1071 detailplaneering.
2. Kehtestati Uue-Tüki kinnistu nr. 1916540 katastriüksuse nr. 58202:002:1420 detailplaneering.
3.Võeti vastu Kõivukalda kinnistu nr. 1809940 katastriüksuse nr. 58202:001:0924 detailplaneering ja kuulutati välja detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 28. juulist kuni  11. augustini 2008.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
4. Tehti otsus mittealgatada Jõeveere kinnistu nr. 1580940 katastriüksuse nr. 58202:002:0165, Kiilu kinnistu nr. 1580540 katastriüksuse nr. 58202:002:0161, Sooserva kinnistu nr. 1580740 katastriüksuse nr. 58202:002:0163, Ojakääru kinnistu nr. 1581040 katastriüksuse nr. 58202:002:0167 ja Mäekingu kinnistu nr. 1580640 katastriüksuse nr. 58202:002:0162 detailplaneering.
Viimati uuendatud ( neljapäev, 14 august 2008 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 22.mail 2008 :
1. Kehtestati Päidla elamute reovee puhasti maa-ala detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut  planeeringualal.
2. Kehtestati Kaasiku reovee pumbajaama maa-ala detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut  planeeringualal.
3. Otsustati võtta vastu Palupera farmi kinnistu nr.1208440 katastriüksuse nr.58201:002:1360 ja Palupera kopli kinnistu nr.2087640 katastriüksuse nr.58201:002:1071 detailplaneering. Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  02. juunist kuni 16. juunini 2008.a. kl. 8.30 – 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
4. Otsustati võtta vastu Uue-Tüki kinnistu nr. 1916540 katastriüksuse nr. 58202:002:1420 detailplaneering. Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 02. juunist kuni  16. juunini 2008.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
5. Otsustati kinnitada Leigo kinnistu nr. 532540 katastriüksuse nr. 58202:003:0100 ja Kaltsi kinnistu nr. 781740 katastriüksuse nr. 58202:003:0691 detailplaneeringu lähteseisukohad ja algatada nimetatud planeering. Planeeringu eesmärk on planeeritava ala sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määratlemine, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehitamise erinõuded, tehnovõrkude lahenduse koostamine ja servituutide vajaduse määramine.  Planeeritava ala suurus on 80,9 ha. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrata  Tõnu Tamm.
 
Palupera Vallavalitsuse istungil 14.mail 2008:
Algatati Koolimäe kinnistu nr. 1294540 katastritunnus 58202:003:0854  detailplaneering lihtsustatud korras. Planeeringu eesmärgid on: planeeritava ala sihtotstarbe muutmine; ehitusala, ehitusõiguse  ulatuse määratlemine (ehitise lubatav arv, ehitise lubatud suurim ehitusalune pind, ehitise lubatud kõrgus, ehitistevahelised kujad, sadevete ärajuhtimine, jäätmekäitlus, soojavarustus, joogivee süsteem, reovee puhastussüsteem jms.); planeeringualal keskkonnakaitse abinõude, servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse/haljastuse määramine; tuleohutuse tagamine, evakuatsioon, tuletõrje veevõtukoha märkimine; maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad arhitektuurinõuded  planeeritavale juurdeehitisele - kohustuslik ehitusjoon, püstitamise võimalused (maht, asukoht, arvestades lähiümbruse stiili ja mastaapi), piirete vajadus, asukoht, tüüp ja kõrgused; liikluskorralduse , juurdepääsuteede ja tehnovõrkude rajamine  ehitise teenindamiseks. Planeeritava ala suurus on 18435 m². Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrata  Külliki Reim. Detailplaneeringu  kehtestaja on Palupera Vallavolikogu aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 505. 
 
Palupera vallavolikogu istungil 29. veebruaril 2008.a.:
algatati Kõivukalda kinnistu nr. 1809940 katastriüksuse nr. 58202:001:0924 (Räbi külas) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgid on: planeeritava ala sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määratlemine, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehitamise erinõuded, tehnovõrkude lahenduse koostamine, tuleohutuse tagamine, servituutide vajaduse määramine ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele. Planeeritava ala suurus on 14926 m². Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrati  OÜ PALMER FINANTS (10901721). Detailplaneeringu koostajaks määrati korraldaja ettepanekul Innopolis Insenerid OÜ (11297032), 51010 Tartu Riia 24a, tel.7306616, Andres Lindemann.
Kõivukalda kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 20.märtsil 2008.a. algusega kell 14.00 Palupera vallamajas, Hellenurme külas.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 23. jaanuaril 2008:
1. Otsustati võtta vastu Päidla elamute reovee puhasti maa-ala, Kaasiku reovee pumbajaama maa-ala ja Kullipesa reovee pumbajaama maa-ala detailplaneeringud .
Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringute avalikud väljapanekud alljärgnevalt: detailplaneeringud on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 08. veebruarist kuni  22. veebruarini 2008.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avalike väljapanekute käigus laekub detailplaneeringute kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldatakse avalike väljapanekute tulemuste avalik(ud) arutelu(d) ühe kuu jooksul pärast avalike väljapanekute lõppemist.
2. Otsustati algatada  Palupera farmi kinnistu nr. 1208440 katastriüksuse nr. 58201:002:1360 ja Palupera kopli kinnistu nr. 2087640 katastriüksuse nr. 58201:002:1071 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on planeeritava ala ehitusõiguse ja ulatuse määratlemine; ehitiste ehitamise ja lammutamise võimaluste selgitamine planeeringualale; servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse määramine; keskkonnakaitse abinõud;  maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad arhitektuuri- ja tuleohutusnõuded võimalikele ehitistele;  tehnovõrkude rajamine ehitiste teenindamiseks; juurdepääsuteede rajamine ehitiste teenindamiseks ja kuritegevuse riske vähendavad abinõud. Planeeritava ala suurus on orienteeruvalt 4,4 ha. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrati  OÜ PALUPERA-AGRO (10252274). Detailplaneeringu koostajaks määrati korraldaja ettepanekul OÜ Manglusson (11349065), Lipuväljak 13, Otepää vald, Valgamaa, Ants  Manglus.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 22.novembril 2007.a.:
1. Algatati  Uue-Tüki kinnistu nr. 1916540 katastriüksuse nr. 58202:002:1420 detailplaneering . Detailplaneeringu  eesmärgid on: planeeritava ala  sihtotstarbe muutmine, kruntideks jagamine , ehitusõiguse määratlemine, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määratlemine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehitamise erinõuete määratlemine, tehnovõrkude lahenduse koostamine, olulisemate arhitektuurinõuete määratlemine  ehitisele, tuleohutuse tagamine ja servituutide vajaduse määratlemine.  Detailplaneeringu koostajaks määrati korraldaja ettepanekul MERILO GRUPP OÜ (10241644), Nõuni pk., Palupera vald, Valgamaa, Marek Merilo. Detailplaneeringu  kehtestaja on Palupera Vallavolikogu aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 505.
2. Kehtestati  Nõuni Algkooli kinnistu nr. 1589540 detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut  planeeringualal.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 20. septembril 2007:
I.  Otsustati võtta vastu Nõuni Algkooli kinnistu nr. 1589540 detailplaneering. Samas otsustati kuulutada välja  nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 08. oktoobrist kuni  22.oktoobrini 2007.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
II.  Kinnitati kehtestatud Hellenurme mõisa maa-ala ja Mõisa aed maa-ala (planeeringuala) detailplaneeringute muutmise lähteseisukohad . Algatati  planeeringuala detailplaneeringute muutmine. Planeeringute muutmise eesmärkideks on:
1.planeeringuala ehitusala, ehitusõiguse  ulatuse määratlemine;
2.planeeringualal keskkonnakaitse abinõude, servituutide vajaduse määratlemine;
3.maakasutuse ja ehitamise erinõuded planeeringualal;
4.ehituskeeluvööndi vähendamine, et läbida ehituskeeluvööndit maaküttetorustiku paigaldamiseks;
5.olulisemad ehitustingimused planeeritavatele rajatistele, objektidele.  
Planeeringuala suurus on 105 362  m². Detailplaneeringute muutmise koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrata  MTÜ „Hellenurme Mõis“ (80112150). Detailplaneeringute muutmise koostajaks on korraldaja ettepanekul  OÜ Melotrix Grupp  (reg nr 11170952).
 
Jõe 6 kinnistu detailplaneering
Palupera Vallavolikogu otsusega nr. 1-1/23 , 29. mai 2007 algatati Jõe 6 kinnistu nr. 418240 katastritunnus 58201:001:0471 osa detailplaneering lihtsustatud korras. Planeeringu eesmärgid on: planeeritava ala ehitusala, ehitusõiguse  ulatuse määratlemine; keskkonnakaitse abinõude, servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse/haljastuse määramine; tuleohutuse tagamine, evakuatsioon, tuletõrje veevõtukoha märkimine ; maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad arhitektuurinõuded  planeeritavale juurdeehitisele; liikluskorralduse , juurdepääsuteede ja tehnovõrkude rajamine  ehitise teenindamiseks. Planeeritava ala suurus on 1600 m².
Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrata  Elle Jänes. Detailplaneeringu  kehtestaja on Palupera Vallavolikogu aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 505. 
Viimati uuendatud ( teisipäev, 27 mai 2008 )
 
Agariku II kinnistu detailplaneering
Palupera vallas Räbi külas algatatud AGARIKU II kinnistu nr. 1129  detailplaneeringu avalik arutelu planeeringu lähteseisukohtade tutvustamiseks toimub Nõuni maakultuurimajas 16.mail 2007 algusega kell 16.00.
 
Hellenurme puurkaevu detailplaneering
 Hellenurme puurkaevu maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub avalik arutelu 14.märtsil algusega kell 17 Hellenurmes, Palupera vallamajas.
 
Kaasiku, Kullipesa, Päidla detailplaneeringute arutelu
 Kaasiku reovee pumbajaama maa-ala, Kullipesa reovee pumbajaama maa-ala ja Päidla elamute reovee puhasti maa-ala  detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste tutvustamiseks toimuvad avalikud arutelud 15.märtsil algusega kell 17 Nõunis, Nõuni maakultuurimajas.