Kalkulaatorid

Menetlemisel planeeringud
Palupera vallavolikogu otsusega 19. septembrist 2017 Trki E-mail

Otsustati vtta vastu ja suunata avalikule vljapanekule Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed ja re kinnistute detailplaneering vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale ja joonistele (mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja avalikustatakse ka valla veebilehel).

Avaliku vljapaneku kestuseks on 16. oktoober 2017. a kuni 17. november 2017. a ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei, Hellenurme klas Valgamaal tpevadel kella 8:30-16:00, kuhu saab esitada ka avaliku vljapaneku kestel kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta. Samas kohas korraldatakse ka detailplaneeringu avalik arutelu 7. detsembril 2017. a kell 10:00.

Lisad, koosklastused, seletuskirjad, skeemid, plaanid jne (.rar)

Viimati uuendatud ( teisipev, 10 oktoober 2017 )
 
Palupera vallavolikogu otsusega 20. aprillist 2017 Trki E-mail

Algatati Nurmeme kinnistu detailplaneering.

Otsus
Viimati uuendatud ( esmaspev, 24 aprill 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 29. juunil 2016 Trki E-mail

Kehtestati Vaino kinnistu detailplaneering.
Otsus

Planeeringuga saab tutvuda: Kehtestatud detailplaneeringud (nr 32)

Viimati uuendatud ( esmaspev, 04 juuli 2016 )
 
Vaino kinnistu detailplaneeringu vastuvtmine ja avalik vljapanek Trki E-mail

Palupera Vallavalitsus vttis 23.05.2016 korraldusega nr 83 vastu Vaino kinnistu detailplaneeringu (DP) ja suunas DP avalikule vljapanekule. Palupera klas asuva Vaino kinnistu, kat tun 58201:002:0591, kogu pindala on 5,4 ha.

Viimati uuendatud ( teisipev, 24 mai 2016 )
Loe edasi...
 
Vaino kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu Trki E-mail

Vaino kinnistu (58201:002:0591) detailplaneeringu lhteseisukohti tutvustav ja valminud eskiislahenduse avalik arutelu on 5. mail 2016 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Viimati uuendatud ( neljapev, 14 aprill 2016 )
Loe edasi...
 
Palupera vallavolikogu istungil otsusega 24. mrtsil 2016 Trki E-mail

Algatati Palupera klas Vaino kinnistu detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lhteseisukohad ja planeeringuala.

Detailplaneeringu eesmrk on kaaluda vimalusi maa-ala tootmismaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, sihtotstarvete mramine, ehitusiguse ja hoonestusala mramine, juurdepsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastusphimtete mramine, kuja mramine, tehnovrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinude ja sstva arengu phimtete rakendamine ning servituutide vajaduse mramine.

Sihtotstarbe muutmise philine eesmrk on eraldada ldplaneeringus tootmismaaks mratav maa-ala, millele planeerida ja rajada kuni 350 kW tootmisvimsusega pikeseelektrijaam.

Planeeringuala suurus on ligikaudselt 2,8 ha ja detailplaneeringuga soovitakse kehtivat ldplaneeringut muuta.

Otsus
Lisa 1
Lisa 2

Viimati uuendatud ( neljapev, 31 mrts 2016 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 19. juunil 2015 Trki E-mail

Kehtestati Palupera farmi kinnistu detailplaneering.

Otsus

Planeeringuga saab tutvuda:

http://www.palupera.ee/content/view/1172/269/#palupera-farmi

 

Viimati uuendatud ( kolmapev, 15 juuli 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 23. aprillil 2015 Trki E-mail
 1. Veti vastu Palupera farmi kinnistu (kat tun 58201:002:1360) detailplaneering. Detailplaneering on avalikul vljapanekul tutvumiseks ja kirjalike ettepanekute, vastuvidete esitamiseks Palupera vallavalitsuse kantseleis 22. maist 2015. a kuni 8. juunini 2015. a tpeviti kell 09.00-12.00 ja 13.00-16.00  ja valla veebilehel. Planeeringualal (55400 m)  on plaanis kaaluda vimalusi mrata ehitusigus olemasoleva laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks (sdahoidla koos sdasegamise ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Planeeringu avalik arutelu toimub 8. juunil 2015 kell 11:00 vallamajas.
  Seletuskiri
  Olemasolev olukord
  Phijoonis
  Situatsiooniskeem

 2. Jeti algatamata Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed ja re kinnistute planeeringualal Hellenurme klas, katastritunnused 58201:001:0001; 58201:001:0009; 58201:001:1440 ja 58201:001:0910) keskkonnamju strateegiline hindamine. Algatamata jtmise phjendus kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamju. Keskkonnamjude strateegilise hindamise algatamata jtmise otsusega ja detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Palupera valla veebilehel www.palupera.ee, dokumendiregistris ja ka t ajal Palupera vallavalitsuses aadressil Hellenurme kla, Palupera vald, Valgamaa 67514.
  Otsus
  Eelhinnang
  Eskiisi phijoonis ver 22.04.2015
 3. Lpetati Palupera Vallavolikogu 24.04.2007 otsusega nr 1-1/17 algatatud Vaino kinnistu (kat tun 58202:003:0132) detailplaneeringu menetlemine. Nimetatud otsus tunnistati kehtetuks.
  Otsus
Viimati uuendatud ( laupev, 16 mai 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 5. veebruaril 2015 Trki E-mail

Otsusega nr 1-2/8 algatati Tallime kni (kat tun 58201:001:0001), Misa tllakuuri  (kat tun 58201:001:0009), Misa aed (kat tun 58201:001:1440) ja re (kat tun 58201:001:0910) kinnistute detailplaneering (kokku 3,84 ha).
DP eesmrk on kaaluda vimalusi mrata ehitusigus olemasoleva tllakuuri mberehitamiseks tkodade ja huvitegevuse majaks, kni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi krvale he uue hoone (30 kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovrkude ehitamiseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioonivrk, elektri- ja sidehendused). Kinnitati planeeringu lhteseisukohad.
Detailplaneeringu lhteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate materjalide esitamine on avaliku arutelu korraldamisel vajalik. Detailplaneeringule koostada keskkonnamjude strateegilise hindamise (KSH) eelhindamine ning Palupera vallavalitsusel vtta KSH algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhindamise valmimist. Palupera vallavalitsusel korraldada KSH eelhindamise ja vajadusel KSH hindamise lbiviimine.

Otsus

Image

Image
Viimati uuendatud ( laupev, 07 mrts 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 5. veebruaril 2015 Trki E-mail

PALUPERA VALLAVOLIKOGU ISTUNGIL 5.VEEBRUARIL 2015

Otsusega nr 1-2/7 algatati Palupera farmi kinnistu detailplaneering (planeeringuala 55400 m)  eesmrgiga kaaluda vimalusi mrata ehitusigus olemasoleva laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks (sdahoidla koos sdasegamise ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Kinnitati detailplaneeringu lhteseisukohad, sh servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse mramine, keskkonnakaitse abinud, planeeringu koosklastajad jm.

Otsus

Image
Viimati uuendatud ( laupev, 07 mrts 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 18.11.2014 Trki E-mail

Algatati Tallime kni (kat tun 58201:001:0001), Misa tllakuuri  (kat tun 58201:001:0009), Misa aed (kat tun 58201:001:1440) ja re (kat tun 58201:001:0910) kinnistute detailplaneering (kokku 3,84 ha).

DP eesmrk on kaaluda vimalusi mrata ehitusigus olemasoleva tllakuuri mberehitamiseks tkodade ja huvitegevuse majaks, kni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi krvale he uue hoone (30 kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovrkude ehitamiseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioonivrk, elektri- ja sidehendused). Kinnitati planeeringu lhteseisukohad.

Detailplaneeringu lhteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate materjalide esitamine on avaliku arutelu korraldamisel vajalik. Detailplaneeringule koostada keskkonnamjude starteegilise hindamise (KSH) eelhindamine ning Palupera vallavalitsusel vtta KSH algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhindamise valmimist. Palupera vallavalitsusel korraldada KSH eelhindamise ja vajadusel KSH hindamise lbiviimine.

Volikogu otsus 2-1/20 18. novembrist 2014.

Otsus tunnistatud kehtetuks 5.02.2015

Viimati uuendatud ( neljapev, 12 veebruar 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 22.08.2014 Trki E-mail

Algatati Palupera farmi kinnistu detailplaneering (planeeringuala 55400 m)  eesmrgiga kaaluda vimalusi mrata ehitusigus olemasoleva laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks (sdahoidla koos sdasegamise ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Kinnitati detailplaneeringu lhteseisukohad, sh servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse mramine, keskkonnakaitse abinud, planeeringu koosklastajad jm.

Otsus

Otsus tunnistatud kehtetuks 5.02.2015

Viimati uuendatud ( neljapev, 12 veebruar 2015 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 26.02.2013 Trki E-mail

Algatati Kasumetsa (kat tun 58202:001:0717) kinnistu detailplaneering ja kinnitati lhteseisukohad (s.h. kinnistule juurdepsu vimaluse kokkulepped, ehitusmahtude ja laadi tpsustamine, kruntide kasutamise otstarvete mramine, planeeringu koosklastajad, ehituskeeluvndiga arvestamine jms). Planeering algatati eesmrgiga mrata planeeringualale ehitusigus puhkemaja, elamu ja sauna ning teenindavate rajatiste ehitamiseks Mrtsuka jrve kaldast 50 m kaugusele. Planeeritav ala pindalaga 2,88 ha asub Otep looduspargis, maakasutuse sihtotstarvelt on tegemist maatulundusmaaga. Kinnistu on seni hoonestamata. Palupera vallavalitsusel korraldada keskkonnamjude strateegiline eelhindamise ja vajadusel KSH lbiviimine.

Otsus
Olemasolev olukord
Eskiis
Viimati uuendatud ( teisipev, 12 mrts 2013 )
 
Palupera vallavalitsuse istungil 22.01.2013 Trki E-mail

otsustati korraldusega nr 2-1/15 korraldada Hellenurme saekaatri kinnistu detailplaneeringu kordus avalik vljapanek, kestusega Palupera vallavalitsuse kantselei 18.02.20134.03.2013 tpevadel kl. 8.3016.00. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Palupera vallavolikogu.

Detailplaneeringuala asub Palupera valla ldplaneeringu jrgi tihedamalt asustatud Hellenurme klakeskuses, suurusega 5285 m ja on mrgitud perspektiivse elamumaa alana. Detailplaneeringu eesmrgiks on ehitusiguse ulatus mratlemine kinnistule he ridaelamu (ehitusalune pind max 775 m) ja selle teenindamiseks he majandushoone (max 120m) ehitamiseks. Planeeringuga muudetakse olemasolev katastriksuse sihtotstarve tootmismaast krundi kasutamise sihtotstarbeks ridaelamu maa. Detailplaneering on koosklas Palupera valla ldplaneeringuga.

Phijoonis
Maakasutus ja tehnovrgud
DP seletuskiri

Viimati uuendatud ( esmaspev, 25 august 2014 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 27.11.2012 Trki E-mail

veti vastu otsusega nr 1-1/16 Hellenurme saekaatri kinnistu detailplaneering ja mrati planeeringu avaliku vljapaneku kestuseks Palupera vallavalitsuse kantselei 7.01.2013 21.01.2013 tpevadel kl. 8.30 - 16.00. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Palupera vallavolikogu.

Detailplaneeringuala asub Palupera valla ldplaneeringu jrgi tihedamalt asustatud Hellenurme klakeskuses, suurusega 5285 m ja on mrgitud perspektiivse elamumaa alana. Detailplaneeringu eesmrgiks on  ehitusiguse ulatus mratlemine kinnistule he ridaelamu (ehitusalune pind max 775 m)  ja selle teenindamiseks he majandushoone (max 120m) ehitamiseks. Planeeringuga muudetakse olemasolev katastriksuse sihtotstarve tootmismaast krundi kasutamise sihtotstarbeks - ridaelamu maa. Detailplaneering on koosklas Palupera  valla ldplaneeringuga.

Viimati uuendatud ( teisipev, 22 jaanuar 2013 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 24. novembril 2011 Trki E-mail
 1. Kehtestati Kaljume kinnistu nr 106540 katastriksuse nr 58202:003:0260 detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtiva ldplaneeringu philahendusi planeeringualal.
 2. Kehtestati Je 6 kinnistu nr 418240 katastriksuse nr 58201:001:0471 osa detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtiva ldplaneeringu philahendusi planeeringualal.
Viimati uuendatud ( neljapev, 20 detsember 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 18. oktoobril 2011 Trki E-mail
 1. Veti vastu Kaljume kinnistu nr 106540 k nr 58202:003:0260 detailplaneering ning kuulutati vlja selle avalik vljapanek jrgnevalt: detailplaneering on avalikul vljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme kla 7. novembrist kuni 21. novembrini 2011.a. kl. 8.30 12.00 ja 13.00 - 16.00 ja samadel kuupevadel Nuni raamatukogus asukohaga Nuni kla kl. 9.00 12.00 ja 13.00 17.00 (E, T, N ja R) ning kl. 12.00 15.00 ja 16.00 19.00 kolmapeviti. Planeeringu eesmrgiks on planeeringualal 3 ehitusiguse mramine ( 3 puhkemaja), kommunikatsioonidega varustamine, tehisveekogu, mnguvljaku rajamine, maa sihtotstarbe muutmine ning juurdepsutee, parklate asukohtade mramine. Kui avaliku vljapaneku kigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuviteid, korraldada avaliku vljapaneku tulemuste avalik arutelu he kuu jooksul prast avaliku vljapaneku lppemist.
  Seletuskiri
  Phijoonis
 2. Veti vastu Je 6 kinnistu nr 418240 k nr 58201:001:0471 osa detailplaneering ning kuulutati vlja selle avalik vljapanek jrgnevalt: detailplaneering on avalikul vljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme kla 7. novembrist kuni 21. novembrini 2011.a. kl. 8.30 12.00 ja 13.00 - 16.00. Planeeringu eesmrgiks on mratleda ehitusigus, servituudid, arhitektuurinuded jm. Ehitusigusega soovitakse anda vimalus ehitada Elva je piirangu- ja ehituskeeluvndis ehitada olemasolevale elamule juurdeehitus. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Palupera vallamajas 23.novembril 2011 kell 15.00.
  Seletuskiri
  Phijoonis
 
Kaljume kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu Trki E-mail

Kaljume k nr 58202:003:0260 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav vljapanek toimub 15.22. augustini 2011. a. Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme kla kell 8.3012.00 ja 13.0016.00 ning Nuni klaraamatukogus asukohaga Nuni kla E, T, N ja R kell 9.0012.00 ja 13.0017.00 ning K kell 12.0015.00 ja 16.0019. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Nuni raamatukogus 22. augustil 2011 kell 16:00.

Joonis

Viimati uuendatud ( phapev, 07 august 2011 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 18. mrtsil 2011 Trki E-mail
 1. Kehtestati  Sillakese kinnistu nr 76340 katastriksuse nr 58202:003:0241 detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtiva ldplaneeringu philahendusi planeeringualal. Sillakese kinnistu asub Makita klas ja planeeringuala on suurusega 7,6 ha. Krundil antakse ehitusigus puhkekompleksi hoonetele, atraktsioonidele ja vikeehitistele ning nende orienteeruvad asukohad.
 
Palupera vallavolikogu istungil 4. veebruaril 2011: Trki E-mail
Veti vastu Sillakese kinnistu nr 76340 katastriksuse nr 58202:003:0241 detailplaneering vastavalt planeeringu seletuskirjale ja joonistele, mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis. Korraldada planeeringu avalik vljapanek 18. veebruarist 4. mrtsini  2011. a. ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei ja Nuni  klaraamatukogu. Kui avaliku vljapaneku kigus laekub planeeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuviteid, korraldatakse avaliku vljapaneku tulemuste avalik arutelu 7. mrtsil 2011 kell 16.00 Palupera vallamajas.
Sillakese kinnistu asub Makita klas ja planeeringuala on suurusega 7,6 ha. Detailplaneeringu eesmrgiks on  kinnistu jagamine ja uutele kruntidele ehitusiguse andmine, planeeritava ala sihtotstarbe muutmine ja hoonestustingimuste seadmine. Planeeringuga nhakse ette moodustada planeeringualast ks uus krunt puhkekompleksi tarvis suurusega 7,6 ha. Krundil antakse ehitusigus puhkekompleksi hoonetele, atraktsioonidele ja vikeehitistele ning nende orienteeruvad asukohad.
Vastuvetud detailplaneering on tutvumiseks: http://www.kobras.ee/Sillakese/
Viimati uuendatud ( laupev, 12 veebruar 2011 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 4. novembril 2010: Trki E-mail
Algatati Je 6 kinnistu nr 418240 katastriksuse nr 58201:001:0471 osa detailplaneering, mis ei muuda kehtivat ldplaneeringut. Detailplaneeringuga taotletakse ehitusiguse mramist elamu juurdeehituse ehitamiseks alla 1/3 olemasoleva elamu kubatuurist.
 
Palupera vallavolikogu istungil 14. detsembril 2010: Trki E-mail
Algatati Tanni kinnistu nr 872940 k-le nr 58201:001:0763, asukohaga Melooga kla, detailplaneeringu koostamine, eesmrgiga mrata ehitusigus kunstlumessteemi ja rajavalgustuse rajamiseks. Anti lhteseisukohad DP koostamiseks. DP koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks mrati SA Tartumaa Tervisespordikeskus. Tuleb teha Natura 2000 eelhindamine ja kui selles ei tuvastata olulist mju Natura alale, mis eeldab keskkonnamju lbiviimist, tuua eelhindamises vlja soovitused ja keskkonnanuded, mis kajastatakse DP seletuskirjas. Planeeringualal on kaitstavatest loodusobjektidest ka  Elva-Vitipalu maastikukaitseala, mis stestab maakasutusele ja ehitamisele erinuded.
 
Palupera vallavolikogu istungil 14.12.2010: Trki E-mail
Jeti algatamata Je 6 kinnistu nr. 418240 katastriksuse nr. 58201:001:0471 osa detailplaneeringu keskkonnamjude strateegiline hindamine. Algatamata jtmise phjendus planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mjuga tegevusi Natura 2000 vrgustiku alale. Keskkonnaameti Plva-Valga-Vru regioon nustus Palupera Vallavolikogu seisukohtadega jtta algatamata KSH detailplaneeringu koostamisega.
Viimati uuendatud ( laupev, 12 veebruar 2011 )
 
Sillakese kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu Trki E-mail

Sillakese kinnistu k nr 58202:003:0241 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav vljapanek toimub  15-22. novembrini 2010.a.  Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme kla kell 8.30 12.00 ja 13.00 - 16.00 ning Nuni klaraamatukogus asukohaga Nuni kla E, T, N ja R kell 9.00-12.00 ja 13.00-17.00 ning K kell 12.00-15.00 ja 16.00-19. Detail­planeeringu avalik arutelu toimub vallamajas 30. novembril 2010 kell 16:00.

Viimati uuendatud ( teisipev, 16 november 2010 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 10. augustil 2010 Trki E-mail
 1. Kehtestati Roni kinnistu nr 1741940 katastriksuse nr 58202:003:1251detailplaneering.
 2. Kehtestati Hellenurme misa maa-ala (kat.tunnused 58201:001:1460 ja 58201:001:1510) ja misa aed (kat.tunnus 58201:001:1440) maa-ala detailplaneeringuid muutev detailplaneering.
 3. Algatati Sillakese kinnistu nr 76340 katastriksuse nr 58202:003:0241detailplaneering.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 21. juunil 2010 Trki E-mail
 1. Algatati  Kaljume kinnistu nr 106540 katastriksusele nr 58202:003:0260, asukohaga Lutike kla, detailplaneeringu koostamine eesmrgiga mrata ehitusigus puhke-turismikompleksi rajamiseks. Ehitiste arv orienteeruvalt kolm puhkemaja, parkla, juurdepsutee ca 275 jm ja jrv ca 1300 m.
 2. Veti vastu Palupera valla ldplaneering vastavalt ldplaneeringu seletuskirjale ja joonistele. Kuulutati vlja ldplaneeringu avalik vljapanek jrgnevalt - avaliku vljapaneku kestuseks on 20. juuli 2010. a kuni 19. august  2010. a ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei ja Nuni  klaraamatukogu/kultuurimaja ning Palupera valla koduleheklg.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 04.06.2010 Trki E-mail
 1. Kehtestati  Mustame kinnistu nr 1876140 ja krval oleva maariba detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtivat ldplaneeringut  planeeringualal.
 2. Veti vastu Roni kinnistu nr 1741940 detailplaneering vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale ja joonistele, millega saab tutvuda Palupera vallavalitsuse kantseleis. Lhteseisukohad nevad ette Roni kinnistule kokku kuni kaheksa ksikelamu ehitamise, iga juurde kuni kaks krvalhoonet. Detailplaneering ei ole  Palupera valla ldplaneeringut muutev. Planeeritav ala kogu pindala suurus on 156 000 m.  Moodustavate kruntide pindalaks on 1,1-4,4 ha, seitsmele krundile antakse ehitusigus ja ks krunt jb juurdepsuteena avalikuks kasutamiseks. Ehitusigusena on  vimalus  hele krundile pstitada elamu ja kaks  abihoonet  ehitusaluse pinnaga kokku 320 m. Ehitiste rajamisel tuleb arvestada miljga, silitada taluhoonete tp. Detailplaneering on avalikul vljapanekul 28. juunist 12. juulini 2010 Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja Nuni  klaraamatukogus. Kui avaliku vljapaneku kigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuviteid, korraldatakse avaliku vljapaneku tulemuste avalik arutelu he kuu jooksul prast avaliku vljapaneku lppemist.
 3. Veti vastu Hellenurme misa maa-ala (kat.tunnused 58201:001:1460 ja 58201:001:1510) ja misa aed (kat.tunnus 58201:001:1440) maa-ala detailplaneeringuid muutev detailplaneering. Detailplaneering on avalikul vljapanekul 28. juunist 12. juulini 2010 Palupera Vallavalitsuse kantseleis. Kui avaliku vljapaneku kigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuviteid, korraldatakse avaliku vljapaneku tulemuste avalik arutelu he kuu jooksul prast avaliku vljapaneku lppemist.
 
Avalik arutelu Trki E-mail

Mustame kinnistu nr 1876140 ja krval oleva vaba maariba detail­planeeringu avalik arutelu toimub vallamajas 10. veebruaril 2010 kell 17:00.

Viimati uuendatud ( laupev, 23 jaanuar 2010 )
 
Vallavolikogu istungil 3. novembril 2009 Trki E-mail
Kehtestati Vabriku kinnistu katastriksuse nr 58201:002:0026 detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtivat ldplaneeringut planeeringualal.
Viimati uuendatud ( kolmapev, 30 detsember 2009 )
 
Palupera vallavolikogu istungil 27.08.2009 Trki E-mail
Veti vastu Vabriku kinnistu katastriksuse nr. 58201:002:0026 detailplaneering  ja kuulutati vlja selle avalik vljapanek jrgnevalt: detailplaneering on avalikul vljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme kla 14. septembrist kuni 28. septembrini 2009.a. kl. 8.30 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku vljapaneku kigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuviteid, korraldada avaliku vljapaneku tulemuste avalik arutelu he kuu jooksul prast avaliku vljapaneku lppemist.
 
Vallavolikogu istungil 26. juunil 2009: Trki E-mail

Kehtestati Tkipoe kinnistu nr 1244740 katastriksuse nr 58202:002:0891 detailplaneering.  Nimetatud planeering ei muuda kehtivat ldplaneeringut  planeeringualal.

 
VALLAVOLIKOGU ISTUNGIL 7. mail 2009: Trki E-mail
1. Veti  vastu Tkipoe kinnistu k nr 58202:002:0891 detailplaneering ja kuulutati vlja planeeringu avalik vljapanek jrgnevalt: detailplaneering on avalikul vljapanekul ettepanekute ja vastuvidete tegemiseks Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme kla  ja Nuni klaraamatukogus asukohaga Nuni kla 01. juunist kuni  15. juunini 2009.a. kl. 8.30 12.00 ja 13.00 - 16.00.

2. Algatati Vabriku kinnistu  k nr. 58201:002:0026, asukohaga Palupera kla, detailplaneeringu koostamine, eesmrgiga mrata ehitusigus tkoja-laohoone (400 m, krgus 6 m),  ja abihoone ehitamiseks (vare ehitusalune pind ja endine krgus). Lubatud maakasutuse sihtotstarve tootmismaa.

Viimati uuendatud ( phapev, 31 mai 2009 )
 
Palupera Vallavalitsuse istungil 15. mail 2009: Trki E-mail
Veti vastu ja kehtestati lihtsustatud korras koostatud Koolime kinnistu nr 1294540 k nr 58202:003:0854 detailplaneering.
 
Palupera vallavolikogu istungil 03. veebruaril 2009 Trki E-mail
Otsustati algatada Hellenurme saekaatri katastriksuse nr 58201:001:1590 detailplaneering  ja kinnitati nimetatud detailplaneeringu lhteseisukohad.
Viimati uuendatud ( phapev, 17 mai 2009 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 28. novembril 2008: Trki E-mail
1. Algatati Neeruti klas Roni kinnistu nr 1741940 katastriksuse nr 58202:003:1251 detailplaneering ja kinnitati planeeringu lhteseisukohad.
2. Algatati Neeruti klas Me-Roni kinnistu nr 2073740 katastriksuse nr 58202:003:1255, Roni kinnistu nr 2255740 katastriksuse nr 58202:003:1252 ja katastriksuse nr 58202:003:1253 detailplaneering ning kinnitati planeeringu lhteseisukohad. Algatatud detailplaneeringute eesmrgid on: planeeritavate alade sihtotstarvete muutmine; ehitusiguse mratlemine; servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse phimtete mramine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks; maakasutuse ja ehitamise erinuded; tehnovrkude lahenduse koostamine; olulisemate arhitektuurinuete mramine ehitistele; tuleohutuse tagamine ja servituutide vajaduse mratlemine teeservituudid, liiniservituudid jm.
 
Palupera Vallavalitsuse istungil 3. novembril 2008: Trki E-mail
Kehtestati  Toidutare kinnistu nr 317640 katastriksuse nr 58202:002:0260 ja Nuni maakultuurimaja kinnistu nr 1713440 katastriksuse nr 58202:002:0260 detailplaneering.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 31. oktoobril 2008: Trki E-mail
1.Kehtestati  Kivukalda kinnistu nr. 1809940 katastriksuse nr. 58202:001:0924 detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat ldplaneeringut  planeeringualal.
2.Otsustati algatada Vana-Anni kinnistu nr. 1325940 katastriksuse nr. 58202:001:0870 detailplaneering  ja kinnitati planeeringu lhteseisukohad. Detailplaneeringu menetlemise algstaadiumis viia lbi eelhindamine, mille kigus hinnata planeeritava tegevusega kaasnevat mju looduskeskkonnale ja Otep looduspargi kaitse-eeskirjas stestatud kaitse-eesmrkidele. Peale eelhindamise lbiviimist otsustada strateegilise keskkonnamju hindamise algatamise/mittealgatamise osas . Volitati vallavanem Terje Korssi slmima lepingut kinnistu omanikuga detailplaneeringu  ja keskkonnamju eelhinnangu koostamise rahastamise kohta.
 
Palupera Vallavalitsuse istungil 1. oktoobril 2008: Trki E-mail
Veti vastu Toidutare kinnistu nr 317640 katastriksuse nr 58202:002:0260 ja
Nuni maakultuurimaja kinnistu nr 1713440 katastriksuse nr 58202:002:0260
detailplaneering. Kuulutada vlja nimetatud detailplaneeringu avalik vljapanek alljrgnevalt: detailplaneering on avalikul vljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme kla  ja Nuni klaraamatukogus asukohaga Nuni kla 17. oktoobrist kuni  31. oktoobrini 2008.a. kl. 8.30 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku vljapaneku kigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuviteid, korraldada avaliku vljapaneku tulemuste avalik arutelu he kuu jooksul prast avaliku vljapaneku lppemist.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 21. augustil 2008: Trki E-mail
1.Veti vastu Hellenurme puurkaevu maa-ala detailplaneering. Kuulutati vlja nimetatud detailplaneeringu avalik vljapanek alljrgnevalt: detailplaneering on avalikul vljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme kla  08. septembrist kuni  22. septembrini 2008.a. kl. 8.30 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku vljapaneku kigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuviteid, korraldatakse avaliku vljapaneku tulemuste avalik arutelu he kuu jooksul prast avaliku vljapaneku lppemist.
2.Kehtestati  Kivukalda kinnistu nr. 1809940 katastriksuse nr. 58202:001:0924 detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat ldplaneeringut  planeeringualal.
 
Toidutare kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu Trki E-mail

Toidutare kinnistu nr. 317640 katastritunnus 58202:002:0260 ja Nõuni  maakultuurimaja kinnistu nr. 1713440, katastritunnus 58202:002:1210 detailplaneeringu avalik arutelu  toimub Nõuni maakultuurimajas 9. septembril kell 16.00. Vabandame 19.08 ärajäänud arutelu tõttu.

Viimati uuendatud ( reede, 22 august 2008 )
 
Palupera Vallavalitsuse istungil 5. augustil 2008: Trki E-mail
1. Kinnitati Toidutare kinnistu nr. 317640 katastritunnus 58202:002:0260 ja
Nõuni  maakultuurimaja kinnistu nr. 1713440, katastritunnus 58202:002:1210 detailplaneeringu lähteseisukohad.
2. Algatati  Toidutare kinnistu nr. 317640 katastritunnus 58202:002:0260 ja Nõuni  maakultuurimaja kinnistu nr. 1713440, katastritunnus 58202:002:1210
detailplaneering. Planeeringu eesmärk on planeeritava ala ehitusõiguse määratlemine, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehitamise erinõuded, tehnovõrkude lahenduse koostamine, tuleohutuse tagamine, servituutide vajaduse määramine ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele. Planeeritava ala suurus on 0,2304 ha. Detailplaneeringu koostajaks määrati korraldaja ettepanekul Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS (10033667). Detailplaneeringu  kehtestaja on Palupera Vallavalitsus aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 502. 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Nõuni maakultuurimajas 19. augustil 2008.a.kell 10.00.
Viimati uuendatud ( neljapev, 14 august 2008 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 17. juunil 2008: Trki E-mail
1.Kehtestati Palupera farmi kinnistu nr.1208440 katastriüksuse nr.58201:002:1360 ja Palupera kopli kinnistu nr.2087640 katastriüksuse nr.58201:002:1071 detailplaneering.
2. Kehtestati Uue-Tüki kinnistu nr. 1916540 katastriüksuse nr. 58202:002:1420 detailplaneering.
3.Võeti vastu Kõivukalda kinnistu nr. 1809940 katastriüksuse nr. 58202:001:0924 detailplaneering ja kuulutati välja detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 28. juulist kuni  11. augustini 2008.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
4. Tehti otsus mittealgatada Jõeveere kinnistu nr. 1580940 katastriüksuse nr. 58202:002:0165, Kiilu kinnistu nr. 1580540 katastriüksuse nr. 58202:002:0161, Sooserva kinnistu nr. 1580740 katastriüksuse nr. 58202:002:0163, Ojakääru kinnistu nr. 1581040 katastriüksuse nr. 58202:002:0167 ja Mäekingu kinnistu nr. 1580640 katastriüksuse nr. 58202:002:0162 detailplaneering.
Viimati uuendatud ( neljapev, 14 august 2008 )
 
Palupera Vallavolikogu istungil 22.mail 2008 : Trki E-mail
1. Kehtestati Päidla elamute reovee puhasti maa-ala detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut  planeeringualal.
2. Kehtestati Kaasiku reovee pumbajaama maa-ala detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut  planeeringualal.
3. Otsustati võtta vastu Palupera farmi kinnistu nr.1208440 katastriüksuse nr.58201:002:1360 ja Palupera kopli kinnistu nr.2087640 katastriüksuse nr.58201:002:1071 detailplaneering. Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  02. juunist kuni 16. juunini 2008.a. kl. 8.30 – 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
4. Otsustati võtta vastu Uue-Tüki kinnistu nr. 1916540 katastriüksuse nr. 58202:002:1420 detailplaneering. Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 02. juunist kuni  16. juunini 2008.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
5. Otsustati kinnitada Leigo kinnistu nr. 532540 katastriüksuse nr. 58202:003:0100 ja Kaltsi kinnistu nr. 781740 katastriüksuse nr. 58202:003:0691 detailplaneeringu lähteseisukohad ja algatada nimetatud planeering. Planeeringu eesmärk on planeeritava ala sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määratlemine, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehitamise erinõuded, tehnovõrkude lahenduse koostamine ja servituutide vajaduse määramine.  Planeeritava ala suurus on 80,9 ha. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrata  Tõnu Tamm.
 
Palupera Vallavalitsuse istungil 14.mail 2008: Trki E-mail
Algatati Koolimäe kinnistu nr. 1294540 katastritunnus 58202:003:0854  detailplaneering lihtsustatud korras. Planeeringu eesmärgid on: planeeritava ala sihtotstarbe muutmine; ehitusala, ehitusõiguse  ulatuse määratlemine (ehitise lubatav arv, ehitise lubatud suurim ehitusalune pind, ehitise lubatud kõrgus, ehitistevahelised kujad, sadevete ärajuhtimine, jäätmekäitlus, soojavarustus, joogivee süsteem, reovee puhastussüsteem jms.); planeeringualal keskkonnakaitse abinõude, servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse/haljastuse määramine; tuleohutuse tagamine, evakuatsioon, tuletõrje veevõtukoha märkimine; maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad arhitektuurinõuded  planeeritavale juurdeehitisele - kohustuslik ehitusjoon, püstitamise võimalused (maht, asukoht, arvestades lähiümbruse stiili ja mastaapi), piirete vajadus, asukoht, tüüp ja kõrgused; liikluskorralduse , juurdepääsuteede ja tehnovõrkude rajamine  ehitise teenindamiseks. Planeeritava ala suurus on 18435 m². Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrata  Külliki Reim. Detailplaneeringu  kehtestaja on Palupera Vallavolikogu aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 505. 
 
Palupera vallavolikogu istungil 29. veebruaril 2008.a.: Trki E-mail
algatati Kõivukalda kinnistu nr. 1809940 katastriüksuse nr. 58202:001:0924 (Räbi külas) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgid on: planeeritava ala sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määratlemine, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehitamise erinõuded, tehnovõrkude lahenduse koostamine, tuleohutuse tagamine, servituutide vajaduse määramine ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele. Planeeritava ala suurus on 14926 m². Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrati  OÜ PALMER FINANTS (10901721). Detailplaneeringu koostajaks määrati korraldaja ettepanekul Innopolis Insenerid OÜ (11297032), 51010 Tartu Riia 24a, tel.7306616, Andres Lindemann.
Kõivukalda kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 20.märtsil 2008.a. algusega kell 14.00 Palupera vallamajas, Hellenurme külas.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 23. jaanuaril 2008: Trki E-mail
1. Otsustati võtta vastu Päidla elamute reovee puhasti maa-ala, Kaasiku reovee pumbajaama maa-ala ja Kullipesa reovee pumbajaama maa-ala detailplaneeringud .
Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringute avalikud väljapanekud alljärgnevalt: detailplaneeringud on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 08. veebruarist kuni  22. veebruarini 2008.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avalike väljapanekute käigus laekub detailplaneeringute kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldatakse avalike väljapanekute tulemuste avalik(ud) arutelu(d) ühe kuu jooksul pärast avalike väljapanekute lõppemist.
2. Otsustati algatada  Palupera farmi kinnistu nr. 1208440 katastriüksuse nr. 58201:002:1360 ja Palupera kopli kinnistu nr. 2087640 katastriüksuse nr. 58201:002:1071 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on planeeritava ala ehitusõiguse ja ulatuse määratlemine; ehitiste ehitamise ja lammutamise võimaluste selgitamine planeeringualale; servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse määramine; keskkonnakaitse abinõud;  maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad arhitektuuri- ja tuleohutusnõuded võimalikele ehitistele;  tehnovõrkude rajamine ehitiste teenindamiseks; juurdepääsuteede rajamine ehitiste teenindamiseks ja kuritegevuse riske vähendavad abinõud. Planeeritava ala suurus on orienteeruvalt 4,4 ha. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrati  OÜ PALUPERA-AGRO (10252274). Detailplaneeringu koostajaks määrati korraldaja ettepanekul OÜ Manglusson (11349065), Lipuväljak 13, Otepää vald, Valgamaa, Ants  Manglus.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 22.novembril 2007.a.: Trki E-mail
1. Algatati  Uue-Tüki kinnistu nr. 1916540 katastriüksuse nr. 58202:002:1420 detailplaneering . Detailplaneeringu  eesmärgid on: planeeritava ala  sihtotstarbe muutmine, kruntideks jagamine , ehitusõiguse määratlemine, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määratlemine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehitamise erinõuete määratlemine, tehnovõrkude lahenduse koostamine, olulisemate arhitektuurinõuete määratlemine  ehitisele, tuleohutuse tagamine ja servituutide vajaduse määratlemine.  Detailplaneeringu koostajaks määrati korraldaja ettepanekul MERILO GRUPP OÜ (10241644), Nõuni pk., Palupera vald, Valgamaa, Marek Merilo. Detailplaneeringu  kehtestaja on Palupera Vallavolikogu aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 505.
2. Kehtestati  Nõuni Algkooli kinnistu nr. 1589540 detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut  planeeringualal.
 
Palupera Vallavolikogu istungil 20. septembril 2007: Trki E-mail
I.  Otsustati võtta vastu Nõuni Algkooli kinnistu nr. 1589540 detailplaneering. Samas otsustati kuulutada välja  nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 08. oktoobrist kuni  22.oktoobrini 2007.a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
II.  Kinnitati kehtestatud Hellenurme mõisa maa-ala ja Mõisa aed maa-ala (planeeringuala) detailplaneeringute muutmise lähteseisukohad . Algatati  planeeringuala detailplaneeringute muutmine. Planeeringute muutmise eesmärkideks on:
1.planeeringuala ehitusala, ehitusõiguse  ulatuse määratlemine;
2.planeeringualal keskkonnakaitse abinõude, servituutide vajaduse määratlemine;
3.maakasutuse ja ehitamise erinõuded planeeringualal;
4.ehituskeeluvööndi vähendamine, et läbida ehituskeeluvööndit maaküttetorustiku paigaldamiseks;
5.olulisemad ehitustingimused planeeritavatele rajatistele, objektidele.  
Planeeringuala suurus on 105 362  m². Detailplaneeringute muutmise koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrata  MTÜ „Hellenurme Mõis“ (80112150). Detailplaneeringute muutmise koostajaks on korraldaja ettepanekul  OÜ Melotrix Grupp  (reg nr 11170952).
 
Je 6 kinnistu detailplaneering Trki E-mail
Palupera Vallavolikogu otsusega nr. 1-1/23 , 29. mai 2007 algatati Jõe 6 kinnistu nr. 418240 katastritunnus 58201:001:0471 osa detailplaneering lihtsustatud korras. Planeeringu eesmärgid on: planeeritava ala ehitusala, ehitusõiguse  ulatuse määratlemine; keskkonnakaitse abinõude, servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse/haljastuse määramine; tuleohutuse tagamine, evakuatsioon, tuletõrje veevõtukoha märkimine ; maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad arhitektuurinõuded  planeeritavale juurdeehitisele; liikluskorralduse , juurdepääsuteede ja tehnovõrkude rajamine  ehitise teenindamiseks. Planeeritava ala suurus on 1600 m².
Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks  määrata  Elle Jänes. Detailplaneeringu  kehtestaja on Palupera Vallavolikogu aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 505. 
Viimati uuendatud ( teisipev, 27 mai 2008 )
 
Agariku II kinnistu detailplaneering Trki E-mail
Palupera vallas Räbi külas algatatud AGARIKU II kinnistu nr. 1129  detailplaneeringu avalik arutelu planeeringu lähteseisukohtade tutvustamiseks toimub Nõuni maakultuurimajas 16.mail 2007 algusega kell 16.00.
 
Hellenurme puurkaevu detailplaneering Trki E-mail
 Hellenurme puurkaevu maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub avalik arutelu 14.märtsil algusega kell 17 Hellenurmes, Palupera vallamajas.
 
Kaasiku, Kullipesa, Pidla detailplaneeringute arutelu Trki E-mail
 Kaasiku reovee pumbajaama maa-ala, Kullipesa reovee pumbajaama maa-ala ja Päidla elamute reovee puhasti maa-ala  detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste tutvustamiseks toimuvad avalikud arutelud 15.märtsil algusega kell 17 Nõunis, Nõuni maakultuurimajas.