Määruste eelnõud ja istungite päevakorrad
Palupera Vallavolikogu viimane istung toimub 13. oktoobril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

Päevakorras:

 1. Palupera valla omandis olevate kinnistuste koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
  Otsuse eelnõu
  Asendiplaan 1
  Asendiplaan 2
  Asendiplaan 3
 2. „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017–2025“ vastuvõtmine
  Määruse eelnõu
  Jäätmekava
 3. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendava liikme kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 4. Muud küsimused, informatsioon.

Kell 17 saabuvad Palupera piirkonnakogu liikmed. Vaba vestlus.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 09 oktoober 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 18 september 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 29. augustil 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liidule.
  Otsuse eelnõu
 2. Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskuse asutamisel osalemine.
  Otsuse eelnõu
  Osalemise ettepanek
  Asutamislepingu eelnõu
  Põhikirja eelnõu
 3. Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine Palupera valla Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi külade haldusterritooriumil.
  Jäätmehoolduseeskirja eelnõu
  Seletuskiri
 4. Ühineva Elva valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018 kinnitamine või delegeerimine Palupera Vallavalitsusele.
  Otsuse eelnõu
 5. Ühineva Otepää valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018 kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
  Kinnitatav kava
 6. Palupera piirkonnakogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 7. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 24 august 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 30. juunil 2016

algusega kell 16.00  Palupera vallamajas

 1. Palupera valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
  Palupera valla aastaaruanne
  Audiitori aruanne
  Osaühingu PALU- TEENUS aastaaruanne
 2. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 30 juuni 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 13. juunil 2017

algusega kell 16.00 vallamajas.

PÄEVAKORRAS:

 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas
  Määruse eelnõu
 2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kehtestamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas
  Määruse eelnõu
 3. AS-le Emajõe Veevärk varade üleandmine
  Otsuse eelnõu
 4. Osaühingu PALU-TEENUS projekti sihtfinantseeringuga toetamine
  Otsuse eelnõu
 5. Avaliku kasutamise kokkuleppe sõlmimine Mittetulundusühinguga P-RÜHM Palu puhkekoha kinnistul
  Otsuse eelnõu
  Palu puhkekoha foto
 6. Osalemise lõpetamine mittetulundusühingus
  Otsuse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu statuudi kehtestamine
  Avatud valitsemine Elva ühinemispiirkonnas
  Piirkonnakogu statuut
 8. 2017. a I lisaeelarve
 9. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 09 juuni 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 11. mail 2017

algusega kell 16.00 vallamajas.

PÄEVAKORRAS:

 1. Elva vallavolikogu valimisteks valimisringkonna moodustamine ja volikogu liikmete arvu määramine
  Otsuse eelnõu
 2. Elva valla valimiskomisjoni moodustamine
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
 4. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 28 aprill 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 20. aprillil 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

Päevakord:

 1. Nurmemäe kinnistu (58202:002:0240) detailplaneeringu algatamine.
  Otsuse eelnõu
  Põhijoonis
 2. Nõuni külas Nurmemäe kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta.
  Otsuse eelnõu
 4. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
  Määruse eelnõu
 5. Maaüksuse tasuta võõrandamine.
  Otsuse eelnõu
  Lisa
 6. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipäev, 18 aprill 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 27. märtsil 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Päevakord:

 1. Audiitori määramine
  Otsuse eelnõu
 2. Nõusoleku andmine korteriomandi omandamiseks
  Otsuse eelnõu
 3. Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituse andmine
  Otsuse eelnõu
 4. Elva linna, Konguta, osa Palupera, Puhja, Rannu, Rõngu valdade (Elva valla) korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmine
  Otsuse eelnõu
 5. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta (Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS)
  Otsuse eelnõu
 6. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 24 märts 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 21. veebruaril 2017

algusega kell 13.00 Palupera vallamajas

Päevakord:

 1. Nõusoleku andmine MITTETULUNDUSÜHINGU Nõuni Loodus-ja Arenduskeskus tegevuse lõpetamiseks
  Otsuse eelnõu
 2. Komisjonide moodustamine
  Otsuse eelnõu
 3. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine
  Otsuse eelnõu (Nõuni ja Päidla)
  Otsuse eelnõu (Hellenurme ja Palupera)
 4. Aktsiate omandamine ja AS-le EMAJÕE VEEVÄRK varade üleandmine
  Otsuse eelnõu
 5. OSAÜHINGU PALU-TEENUS osa võõrandamine, AS-le Otepää Veevärk varade üleandmine
  Otsuse eelnõu
 6. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 17 veebruar 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 24. jaanuaril 2017

algusega kell 16.00  Palupera vallamajas

Päevakord:

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimistest keeldumine
  Otsuse eelnõu
 2. 2017. a vallaeelarve II lugemine, vastuvõtmine
  Määruse eelnõu
 3. Laenu võtmine
  Otsuse eelnõu
 4. Isikliku abistaja teenuse osutamise korra I lugemine
  Määruse eelnõu
 5. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 19 jaanuar 2017 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 14. detsembril 2016

algusega kell 14.00 Palupera vallamajas

kell 15.15 vaheaeg, bussisõit volikogude ühisele istungile algusega kell 16.00 Rannu Rahvamajas. Kaasatakse vallavalitsuse liikmed.

Päevakord:

 1. Nõuoleku andmine Reoveepuhasti katastriüksuse jagamiseks ja tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile
  Otsuse eelnõu
  Lisa
 2. Palupera Põhikooli arengukava 2017–2020 kinnitamine
  Määruse eelnõu
  Palupera Põhikooli arengukava 2017–2020
 3. Isikliku kasutusõiguse seadmine
  Otsuse eelnõu
  Kooskõlastusleht
 4. 2016. a III lisaeelarve
  Määruse eelnõu
  Lisa
 5. Osaühingu PALU-TEENUS projektide kaasfinantseeringuga toetamine
  Otsuse eelnõu
 6. 2017. a vallaeelarve I lugemine
 7. Muud küsimused

Vaheaeg

 1. Ühinemislepingu kinnitamine. Ühinemislepingut lisadega tutvustab koordinaator Kertu Vuks
  Otsuse eelnõu
  Ühinemisleping
  Lisa 1 – seletuskiri
  Lisa 2 – kaart
  Lisa 3 – ühisinvesteeringud
  Lisa 4 – ettevalmistusperioodi tegevused
  Lisa 5 – piirkonnakogu moodustamise põhimõtted
  Lisa 6 – Õiend
  Majandusaasta aruanded: Elva linn, Konguta vald, Palupera vald, Puhja vald, Rannu vald, Rõngu vald
 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine.
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri

Tutvumisõhtu kella 22.00-ni. Volikogude istungeid filmitakse, kohal meedia.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipäev, 13 detsember 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 17. novembril 2016

algusega kell 13.00  Palupera vallamajas

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine Neeruti VII uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 2. Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks
  Otsuse eelnõu
  Lisa
 3. Üüri piirhinna kehtestamine
  Määruse eelnõu
 4. Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine
  Otsuse eelnõu
  Tulemuste protokoll
 5. Haldusüksuste piiride muutmise taotlemine
  Otsuse eelnõu
  Kokkulepe
  Seletuskiri
  Kaart
  Varade ja lepingute loetelu
 6. Muud küsimused – 2017.a eelarvest jm.r>
Vambola Sipelgas
volikogu esimees
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 16 november 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 13. oktoobril 2016

algusega kell 16.00 Hellenurme hooldekeskuses

 1. Palupera valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021
  Määruse eelnõu
  Eelarvestrateegia
 2. Palupera valla munitsipaalomandis oleva maaüksuse isikliku kasutusõigusega koormamine Elektrilevi OÜ kasuks
  Otsuse eelnõu
  Lisa, asendiplaan
 3. Loa andmine vallavara kasutusse andmiseks tähtajaga üle 5 aasta
  Otsuse eelnõu
  Lisa, maaüksuse plaan
 4. Ühinemisläbirääkimiste lõpetamine
  Otsuse eelnõu
 5. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse sisu määramine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2016. aasta II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
  Lisa
 7. Osaühingu PALU-TEENUS projektide kaasfinantseeringuga toetamine
  Otsuse eelnõu
 8. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 12 oktoober 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 20. septembril 2016

 algusega kell 16.00  Palupera vallamajas

 1. Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
 2. Ühinemisläbirääkimiste lõpetamine
  Otsuse eelnõu
 3. Ettepanek Palupera valla territooriumiosa üleandmiseks
  Otsuse eelnõu
 4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks
  Puhja vallavolikogu ettepanek
  Vastus Puhja ettepanekule (otsuse eelnõu)
 5. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 15 september 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 1. septembril 2016
 algusega kell 16.00  Palupera vallamajas
 1. Elva linna, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja Puka valla ühinemislepingu ja lepingu lisade projekti avaliku väljapaneku korraldamine.
  Otsuse eelnõu
  Ühinemisleping
  Ühinemislepingu seletuskiri
  Piirkonna kaart
  Ühisinvesteeringud
  Üleminekutegevused
  Piirkonnakogu moodustamise põhimõtted
 2. Osalemine liikmena Mittetulundusühingus Eesti Andmesidevõrk.
  Otsuse eelnõu
  EASV ettepanek
  EASV tutvustus
 3. Üldhariduskoolide õpilastele sõidukulude kompenseerimise korra kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 4. Elanike küsitluse korraldamine.
  Otsuse eelnõu
 5. Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse (küsimus on päevakorras vajadusel, kui Riigikogu ei ole presidenti ära valinud 30. augustiks 2016).
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla eelarvestrateegia 2017–2020 I lugemine ja avalikustamisele suunamine.
 7. Muud küsimused (rahvaküsitlusest jm)
Vambola Sipelgas
volikogu esimees
Viimati uuendatud ( neljapäev, 25 august 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 8. augustil 2016
 algusega kell 16.00  Palupera vallamajas
 1. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012 ) analüüs ja kohaldamine Palupera vallas. Arutelu edasiseks menetlemiseks.
 2. Arvamuse andmine kinnisasja omandamise loa toetamisele.
  Otsuse eelnõu
 3. Loa andmine vallavara, kinnisasja kasutusse andmiseks tähtajaga üle 5 aasta.
  Otsuse eelnõu
 4. Liitumisest AS-ga Emajõe Veevärk. Arutelu edasiseks menetlemiseks.
 5. Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk liikmeks astumisest. Arutelu edasiseks menetlemiseks.
 6. Muud küsimused (ühinemislepingutest Elva ja Otepää suunal; vallavolikogu esimehe teenistuslähetusse saatmisest jm)
Vambola Sipelgas
volikogu esimees


Viimati uuendatud ( neljapäev, 04 august 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 29. juunil 2016

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Palupera valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 2. Palupera valla 2016. aasta I lisaeelarve.
  Määruse eelnõu
 3. Osaühingu PALU-TEENUS projektide kaasfinantseeringuga toetamine.
  Otsuse eelnõu
 4. Palupera Vallavolikogu 19.04.2016.a määruse nr 9 „Palupera valla kohalike teede nimekirja täiendamine“ muutmine.
  Määruse eelnõu
 5. Palupera vallavolikogu liikme ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord.
  Määruse eelnõu
 6. Vaino kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
  Otsuse eelnõu
 7. Muud küsimused (ühinemislepingust Elvaga ja haldusreformist jm)
  Lepingu eelnõu

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 22 juuni 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 17. mail 2016

algusega kell 17.00 Palupera vallamajas

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimistele liitumisega nõustumine.
  Otsuse eelnõu
 2. Muud küsimused (menetlemisel olevatest riigihangetest jm)

Ermo Kruuse
volikogu aseesimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 12 mai 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 5. mail 2016

orienteeruvalt algusega kell 16.20 Palupera vallamajas.

Kell 16 alustame Vaino kinnistu detailplaneeringu avaliku aruteluga ( http://www.palupera.ee ­/content/view/2793/183/ ) ja selle lõppedes läheme sujuvalt üle järgneva päevakorraga:

 1. Hellenurme maakultuurimaja põhimääruse I lugemine/kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 2. Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ning arendamiseks määratud vahendite kasutamise korra kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 3. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks.
  Määruse eelnõu
 4. Infot haldusreform-koduvald teemal meilt ja tagasisidet teilt. Tagasiside vallarahvaga kohtumistelt 27.-28.04.2016 Nõunis ja Hellenurmes. Infot ikka: http://www.palupera.ee/content/view/2726/342/
 5. Muud küsimused (vallavalitsuse tegemistest jms)

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 29 aprill 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. aprillil 2016

 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine.
  Otsuse eelnõu
 2. Infot haldusreform-koduvald teemal meilt ja tagasisidet teilt. Infot ikka: Haldusreform ja Palupera vald
 3. Nõuni maakultuurimaja põhimääruse I lugemine/kehtestamine.
  Määruse elnõu
 4. Vaino kinnistu detailplaneeringu menetluse delegeerimine.
  Otsuse eelnõu
  Põhijoonis
  Eskiis
  KSH eelhinnang
 5. Määruse kehtetuks tunnistamine.
  Määruse eelnõu
 6. Palupera valla kohalike teede nimekirja täiendamine.
  Määruse eelnõu
  Kaart
 7. Muud küsimused (kohtumisest Elva TÜ juhtkonnaga jm)

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 14 aprill 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 24. märtsil 2016

algusega kell 15.00 Palupera vallamajas

 1. Vaino kinnistu (58201:002:0591) detailplaneeringu algatamine. Urmo Lehtveer tutvustab päikeseenergia projekti üldiselt, selle keskkonnamõjudest, potentsiaalist jms (ca 30 min).
  Otsuse eelnõu
  Planeeringuala
  DP eesmärk
  PEJ maapealne raam
  Visioon vaadetega
  Näiteid
 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine (Sangaste Vallavolikogu ettepanek, lisaks Otepää, Puka, Õru, Rõngu ja Urvaste valdadele).
  Otsuse eelnõu
 3. Õru vallalt ühinemisettepaneku saanud valdade ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 4. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine.
  Määruse eelnõu
 5. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele.
  Määruse eelnõu
 6. Nõuni Külaraamatukogu põhimääruse kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 7. Hellenurme Külaraamatukogu põhimääruse kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 8. Läbirääkimistest Tartumaa Tervisekeskus OÜ (11230772) osakute omandamiseks (SA Elva Haigla TM ettepanek 4.03.2016).
  SA Elva Haigla ettepanek
 9. Muud küsimused (Elva TÜ info ja ettepanekust, läbirääkimistest haldusreformi teemal jm)
  Haldusreform ja Palupera vald

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 18 märts 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 11. veebruaril 2016
 algusega kell 16.00  Palupera vallamajas
 1. Palupera valla 2016. aasta eelarve II lugemine ja vastu võtmine.
  Eelarve seletuskiri
  Määruse eelnõu
  Lisa 1: 2016 aasta eelarve
 2. Vallavanemale töötasu määramine.
  Otsuse eelnõu
 3. Palupera Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 4. Palupera Vallavalitsuse palgajuhendi kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 5. Palupera valla 2015. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande auditeerija määramine.
  Otsuse eelnõu
 6. Muud küsimused (valla elanike pöördumine Hellenurmes, väljakuulutatavate riigihangete hankedokumentide tutvustamine jm)
  Vallaelanike pöördumine
  Vastus pöördumisele
Vambola Sipelgas
volikogu esimees
Viimati uuendatud ( neljapäev, 11 veebruar 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 8. jaanuaril 2016

 algusega kell 15:00  Palupera vallamajas

 1. Jalgpalliklubi FC Elva esitlus
 2. Laenu võtmine.
  Otsuse eelnõu projekt
 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine (Õru Vallavolikogu ettepanek, lisaks Puka, Sangaste, Tõlliste, Karula ja Taheva valdadele)
  Otsuse eelnõu projekt
 4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine (Elva Linnavolikogu ettepanek, lisaks Konguta, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu ja Puka valdadele)
  Otsuse eelnõu projekt
 5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine (Otepää Vallavolikogu ettepanek, lisaks Valgjärve, Kanepi ja Urvaste valdadele)
  Otsuse eelnõu projekt
 6. Komisjoni moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seoses ühinemisläbirääkimiste läbiviimiseks.
  Otsuse eelnõu projekt
 7. Ostueesõiguse teostamisest loobumine
  Otsuse eelnõu projekt
 8. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 jaanuar 2016 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 15. detsembril 2015

  algusega kell 14:00 Palupera vallamajas

 1. Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise korra kehtestamine
  Määruse eelnõu
 2. Õru vallavolikogu ja teistest ühinemisettepanekutest (Rõngu vald, Elva vald). Meie enda võimalikud ettepanekud. Läbirääkimistest naabritega.
 3. Palupera valla 2016. aasta eelarve I lugemine
 4. Palupera Põhikooli põhimääruse kehtestamine
  Määruse eelnõu
 5. Palupera Vallavolikogu 14. detsembri 2010.a. otsuse nr 1-1/35 „Palupera Põhikooli põhimäärus“ kehtetuks tunnistamine
 6. Vallavanemale preemia maksmine
 7. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 11 detsember 2015 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 26. novembril 2015
 algusega kell 16:00  Palupera vallamajas
 1. Jalgpalliklubi FC Elva esitlus
 2. Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise korra I lugemine/kehtestamine
  Määruse eelnõu
 3. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise korra I lugemine/kehtestamine
  Määruse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
 4. Palupera valla kohalike teede nimekirja kehtestamine
  Määruse eelnõu
  Lisa
 5. Valga maakonnaplaneeringu aastani 2030+ kooskõlastamisest, ettepanekutest. Planeering koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on kättesaadav
  https://valga.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering-kooskolastamiseks
 6. Õru vallavolikogu ühinemisettepanekust
  Õru volikogu otsus
  Palupera volikogu vastuse eelnõu
 7. Informatsioon Palupera valla 2016. aasta eelarvest
 8. Palupera valla 2015. aasta II lisaeelarve
 9. Palupera põhikooli põhimääruse I lugemine
  Määruse eelnõu
  Seletuskiri
 10. Muud küsimused – 3 talveperioodiks lumetõrjele korraldatud riigihanke tulemustest jt.
Vambola Sipelgas
volikogu esimees
Viimati uuendatud ( reede, 20 november 2015 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 29. oktoobril 2015
 algusega kell 16:00 Palupera vallamajas
 1. Jalgpalliklubi FC Elva esitlus
 2. Kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine
  Otsuse eelnõu
  Kullipesa ringtee
  Külakivi tee
  Udumäe tee
 3. Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine
  Määruse eelnõu
  Määruse lisa: Ühissõidukipeatuste nimed
 4. Muud küsimused.
On käimas arengustrateegia „Valgamaa 2020“ iga-aastane ülevaatus, mille käigus koostatakse arengunõukogule ülevaade arengustrateegia ja selle tegevuskava täitmisest ning tehakse ettepanek vajalike muudatuste kinnitamiseks. Seoses eeltooduga oodatakse kirjalikke ettepanekuid arengustrateegia muutmiseks 30. oktoobriks 2015 e-posti aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
Maakonna arengustrateegia ja selle lisad on kättesaadavad maavalitsuse veebilehelt http://valga.maavalitsus.ee/arengukavad .

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 22 oktoober 2015 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 8. oktoobril 2015
 kell 14:30 Sangaste seltsimajas

Päevakorras:
 1. Palupera valla arengukava 2012–2025 muudetud redaktsiooni, arengukava tegevuste kavade 2016–2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2016–2019 kinnitamine.
  Eelarvestrateegia eelnõu
  Määruse eelnõu
  Arengukava eelnõu
  Määruse eelnõu
 2. Isikliku kasutusõiguse seadmine Palupera valla munitsipaalomandisse kuuluvale kinnisasjale AS Eesti Telekom kasuks.
  Otsuse eelnõu
  Plaan
 3. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
volikogu esimees
Viimati uuendatud ( neljapäev, 08 oktoober 2015 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 10. septembril 2015

 algusega kell 17.00 vallamajas

Istungi  päevakord:

 1. Lääne-Tartumaa ja Valgamaa Palupera vallajuhtide kohtumisest Puhjas 8. septembril – lühiülevaade teemast kohaliku haldus, ühised arengud, võimalused, koostöö.
 2. Palupera valla arengukava 2012-2025 ja tegevuskavade 2016-2020 muudetud redaktsiooni eelnõu avalikustamisele suunamine ja avaliku arutelu toimumisest.
  Otsuse eelnõu
 3. Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine.
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
 4. Arvamuse andmine jätkuvalt riigi omandis oleva juurdepääsutee kohta.
  Otsuse eelnõu
  Asendiplaan
 5. Hellenurme kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisega seotud tegevuste elluviimiseks võetava arvelduslaenu garanteerimine.
  Otsuse eelnõu
 6. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( laupäev, 05 september 2015 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 11. augustil 2015

 algusega kell 16.00 vallamajas

Istungi päevakord:

 1. Lääne-Tartumaa ja Valgamaa Palupera vallajuhtide kohtumisest Kongutal 28. juulil – lühiülevaade teemast kohaliku haldus, ühised arengud, võimalused, koostöö.
 2. Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine.
  Määruse eelnõu
 3. Maaparandushoiukava kooskõlastamine. Maaparandushoiukava eelnõu on kättesaadav Põllumajandusameti kodulehelt aadressilt http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=424  
  Otsuse eelnõu
 4. Munitsipaalmaadele isikliku kasutusõiguse seadmine.
  Otsuse eelnõu
  Kaardid
 5. Eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimehe valimine.
  Häältelugemiskomisjoni moodustamine
  Palupera Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimehe valimine
 6. Palupera valla 2015.a. I lisaeelarve kinnitamine. 
 7. Vee-ettevõtja Osaühing PALU-TEENUS keskkonnaprogrammi taotluses SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele osalemisest kaasfinantseerijana.
  Otsuse eelnõu
 8. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 10 august 2015 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. juunil 2015

algusega kell 15.00
Lõuna-Eesti Hooldekeskuse saalis.

Istungi  päevakord:

 1. Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni ettekanne ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne Palupera valla 2014 majandusaasta aruandele.
 2. Palupera valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 3. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine.
  Määruse eelnõu
  Seletuskiri
 4. Palupera farmi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Olemasolev olukord
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

 5. Arvamuse andmine maavara kaevandamisloa kehtivusaja pikendamisele Miti kruusamaardla Palupera kruusakarjääri mäeeraldisel.
  Otsuse eelnõu
 6. Arvamuse andmine saasteloa taotlusele.
 7. Muud küsimused – 2015. aasta hajaasustuse programmist, SA KIK viimasest voorust, suvised tööd ja tegemised, muudatused jne.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees


Viimati uuendatud ( teisipäev, 16 juuni 2015 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 23. aprillil 2015
 algusega kell 16:00 vallamajas

 1. Palupera farmi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Olemasolev olukord
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem
 2. Tallimäe küüni (kat tun 58201:001:0001), Mõisa tõllakuuri  (58201:001:0009), Mõisa aed (58201:001:1440) ja Ääre (58201:001:0910) kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
  Eelhinnang
  Otsuse eelnõu
 3. Vaino kinnistu (kat tun 58202:003:0132) detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
  Otsuse eelnõu
 4. Palupera valla arengukava 2012–2025 täitmise aruande kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
  Tegevuskavade täitmise aruanne
 5. Palupera vallavolikogu 5.02.2015 otsuse nr 1-2/9 „Kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine ja uue otsusega täpsustunud nimetustega teede munitsipaalomandisse taotlemine.
  Otsuse eelnõu
 6. Arvamuse ja ettepaneku esitamine Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile seoses Hellenurme Veski OÜ uue vee erikasutusloaga.
 7. Kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine
  Otsuse eelnõu
 8. Muud küsimused – huvide deklareerimisest, kinnitused seotud osapooltest, Hellenurme külade piirkonna uuest arengukavast, vallavara – munitsipaalpõllumaade enampakkumise korras kasutusse andmise I vooru tulemustest, vallavolikogu maaelu-, keskkonna- ja ettevõtluskomisjoni 24.aprilli koosolekust, Teeme Ära talgupäevadest ja suvistest sündmustest vallas jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 20 aprill 2015 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 5. märtsil 2015

  algusega kell 16:00 vallamajas

 1. Palupera valla 2015. aasta eelarve II lugemine ja vastu võtmine.
  Eelarve
 2. Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra III lugemine, korra kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 3. Palupera valla sotsiaaltoetuste määrade III lugemine, kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 4. Vallavanemale töötasu määramine.
  Otsuse eelnõu
 5. Palupera farmi (kat tun 58201:002:1360) kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla arengukava 2012–2025 muutmise ja uue redaktsiooni koostamise algatamine.
  Otsuse eelnõu
 7. Muud küsimused – 2015. aasta hajaasustuse programmist, huvide deklareerimisest, kinnitus seotud osapooltest, Hellenurme külade piirkonna uuest arengukavast, vallavara – munitsipaalpõllumaade enampakkumise korras kasutusse andmisest jm.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 16 september 2015 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 5. veebruaril 2015

 algusega kell 16:00 vallamajas

 1. Uuemat infot Palupera valla eelarvest 2015. Tagasiside vallavolikogu komisjonidelt.
 2. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord I lugemine ja kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 3. Palupera põhikooli hoolekogusse esindaja valimine.
  Otsuse eelnõu
 4. Palupera vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning palga/töötasu maksmise korra kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 5. Tunnustamise kord Palupera vallas I lugemine ja kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 6. MITTETULUNDUSÜHING Hellenurme Mõis Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi taotluses osalemisest.
  Otsuse eelnõu
 7. Nõusoleku andmine Hellenurme mõisahoone ja Hellenurme mõisapargi ehitiste tasuta avalikuks kasutamiseks andmiseks MITTETULUNDUSÜHING´ule Hellenurme Mõis.
  Otsuse eelnõu
 8. Vee-ettevõtja Osaühing PALU-TEENUS keskkonnaprogrammi taotlustes osalemisest.
  Otsuse eelnõu
 9. Palupera valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord I lugemine ja kehtestamine.
  Määruse eelnõu
  Lisa 1
 10. Jaoskonnakomisjoni moodustamine.
  Otsuse eelnõu
 11. Palupera vallavolikogu otsuse nr 1-2/12 (22.08.2014) kehtetuks tunnistamine ja uuesti Palupera farmi (kat tun 58201:002:1360) kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 12. Palupera vallavolikogu otsuse nr 2-1/20 (18.11.2014) kehtetuks tunnistamine ning uuesti Tallimäe küüni (kat tun 58201:001:0001), Mõisa tõllakuuri (kat tun 58201:001:0009), Mõisa aed (kat tun 58201:001:1440) ja Ääre (kat tun 58201:001:0910) kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 13. Kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine.
  Otsuse eelnõu
 14. Rahvakohtunikukandidaadi valimisest.
  Otsuse eelnõu
 15. Palupera valla 2014. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande auditeerija määramine.
  Otsuse eelnõu
 16. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( pühapäev, 01 veebruar 2015 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 16. detsembril 2014
 algusega kell 16:00 vallamajas.
 1. Nõuni Purjeklubi tutvustab oma plaane - Lõuna-Eesti Purjetamis- ja veehariduskeskuse loomine ja arendamine Nõunis.
 2. Palupera vallateede seisundinõuded, kasutamise ja kaitse eeskirja II lugemine, eeskirja kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 3. Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2030 kinnitamine.
  Määruse eelnõu
  Avaldatud teade
 4. Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra II lugemine, korra kehtestamine.
  Eelnõu
 5. Palupera valla sotsiaaltoetuste määrade II lugemine, määrusega kehtestamine.
  Eelnõu
 6. Palupera valla 2014. aasta II lisaeelarve.
  Eelnõu
 7. Uuemat infot Palupera valla eelarvest 2015.
 8. Muud küsimused – rahvakohtunike kandidaatide esitamisest, info reservfondi vahendite kasutamisest, kaevandamisloa andmise keeldumise otsuse eelnõust, infot Nõuni raamatukogu juhataja – sotsiaaltöötaja tegemistest (meeldetuletuseks http://www.palupera.ee/content/view/1964/52/ )  jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 15 detsember 2014 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 18. novembril 2014
 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.
 1. Palupera valla teede nimekirja kinnitamine.
  Teede nimekiri
 2. Palupera vallateede seisundinõuded, kasutamise ja kaitse eeskirja I lugemine.
  Eelnõu
 3. Palupera valla 2015-2016 teehoiukava kinnitamine.
  Eelnõu
 4. Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014–2030 I lugemine.
 5. Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra I lugemine.
  Eelnõu
 6. Palupera valla sotsiaaltoetuste määrad I lugemine.
  Eelnõu
 7. Palupera valla 2015. aasta eelarve I lugemine.
  Eelarve eelnõu
 8. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta.
  Eelnõu
 9. Vahe-Saare maa-ala munitsipaalomandisse taotlemise otsuse muutmine.
  Eelnõu
 10. Tallimäe küüni (kat tun 58201:001:0001), Mõisa tõllakuuri  (kat tun 58201:001:0009), Mõisa aed (kat tun 58201:001:1440) ja Ääre (kat tun 58201:001:0910) kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.
  Eelnõu
 11. Muud küsimused, informatsioon – koolibussi liinidel vedaja leidmiseks korraldatud riigihanke tulemustest, Palupera ja Palupera III kruusakarjääri korrastamise projektist jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( teisipäev, 18 november 2014 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 7. oktoobril 2014
 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.
 1. Reklaamimaks Palupera vallas II lugemine, kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 2. Palupera vallas avalike ürituste korraldamise ja pidamise korra II lugemine, kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 3. Palupera valla eelarvestrateegia 2015-2018 kehtestamine.
  Eelnõu
 4. Vahe-Saare maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine.
  Otsuse eelnõu
 5. Arvamuse andmine Palupera IV uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta.
  Otsuse eelnõu
 6. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine.
  Määruse eelnõu
 7. Häältelugemiskomisjoni moodustamine.
 8. Palupera vallavolikogu 8.11.2013 otsuse nr 1-1/29 „Palupera vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste“ muutmine.
 9. Muud küsimused, informatsioon – Vahtra kinnistu otsustuskorras võõrandamisest; koolibussi liinidel vedaja leidmiseks korraldatavast riigihankest, taotlustest 2015. aasta eelarvesse jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 06 oktoober 2014 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 9. septembril 2014
 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Palupera valla terviseprofiil aastani 2017 kinnitamine.
  Määruse eelnõu
  Terviseprofiil
 2. Reklaamimaks Palupera vallas I lugemine.
  Määruse eelnõu
 3. Palupera vallas avalike ürituste korraldamise ja pidamise korra I lugemine.
  Määruse eelnõu
 4. Palupera Vallavolikogu 27.05.2014 otsuse nr 1-2/7 „Peatuse maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine.
  Otsuse eelnõu
 5. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( pühapäev, 07 september 2014 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 22. augustil 2014
 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Hankekord Palupera vallas kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 2. Palupera valla terviseprofiil 2014 I lugemine.
  Terviseprofiil
 3. Maavara kaevandamisloa kehtivusaja pikendamisele arvamuse andmine Miti kruusamaardla Palupera kruusakarjääri mäeeraldisele.
 4. Palupera farmi (kat tun 58201:002:1360) kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 5. Muud küsimused (info reservfondi vahendite kasutamisest, vallavara võõrandamisest jm).
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( neljapäev, 21 august 2014 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 17. juulil 2014
 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Hankekord Palupera vallas I lugemine.
  Määruse eelnõu
 2. Arvamuse andmine Hellenurme kruusakarjääri mäeeraldisele maavara kaevandamisloa taotlusele.
  Maavara kaevandamise loa taotlus
  Arvamuse küsimine
  Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
  Kaevandamisloa andmine
  Maavara kaevandamise luba
  Mäeeraldise geoloogiline läbilõige
  Mäeeraldise plaan
  Otsuse eelnõu
 3. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees


Viimati uuendatud ( neljapäev, 17 juuli 2014 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. juunil 2014
algusega kell 16.00 Neeruti külas Lande grillikojas.

Istungi päevakord:
 1. Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni ettekanne ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne Palupera valla 2013 majandusaasta aruandele.
  Aruanne
 2. Palupera valla 2013 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
  Majandusaasta aruanne
 3. Palupera valla 2014.a. I lisaeelarve.
  Määruse eelnõu
 4. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 19 juuni 2014 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 27. mail 2014

Palupera valdalgusega kell 16.00
Palupera vallamajas.

Istungi päevakord:

 1. Orienteerumisüritusest ILVES-3 eile-täna-homme ja koostööst. Ettekanne ürituse peakorraldaja Kristo Heinmann.
 2. Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2030 koostamise algatamine.
  Otsuse eelnõu
 3. Neeruti külas asuva Vahe-Saare elamu peremehetuks tunnistamine.
  Otsuse eelnõu
 4. Peatuse maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine Valga Maavalitsuselt.
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
 5. Arvamuse andmine Makita kruusakarjääris maavara kaevandamise loa taotlusele. Keskkonnaameti poolt koostatud eelnõule arvamuse andmine nimetatud taotluse kohta (tehtud volikogu otsuse muutmine).
  Otsuse eelnõu
 6. Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord.
  Määruse eelnõu
 7. Muud küsimused (info reservfondi vahendite kasutamisest, korruptsioonivastasest seadusest tulenevate nõuete täitmisest jm).

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 26 mai 2014 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 15. aprillil 2014

 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Istungi päevakord:

 1. Koduteenuste osutamise korra II lugemine.
  Eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
  Lisa 4
  Lisa 5
 2. Palupera valla üldplaneeringu ülevaatamisest.
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Makita kruusakarjääris maavara kaevandamise loa taotlusele. Keskkonnaameti poolt koostatud eelnõule arvamuse andmine nimetatud taotluse kohta.
  Korralduse eelnõu
  Otsuse eelnõu
  Kaeveloa taotlus
  Kaevandamise luba
  KMK algatamata jätmine
  Plaan
  Läbilõiked
 4. Nõuni algkooli ehitise (ehr.kood 111024071) tasuta avalikuks kasutamiseks andmine.
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
 5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine.
  Otsuse eelnõu
 6. Reservfondi vahendite kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 7. Taotlustest valla eelarve reservfondist (MTÜ OK Ilves, Palupera valla naiskoor).
 8. Korruptsioonivastase seaduse rakendamise korra kehtestamine.
  Määruse eelnõu
  Lisa 1
 9. Muud küsimused (info vallavalitsuse olulisematest tegemistest, sh Vahtra kinnistu otsustuskorras võõrandamine, Lustiääre kinnistu jagamine ja ettevalmistused osa võõrandamiseks jm).

Vambola Sipelgas

Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 14 aprill 2014 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 4. märtsil 2014

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:

 1. Otepää konstaablijaoskonna esindajate ettekanne valitsevast õiguskorrast Palupera vallas 2013-2014.
 2. SA Otepää Turism esindajatelt: sihtasutus eile-täna-homme ja koostööst, võimalustest, soovidest Palupera vallaga.
  Selgitus-märgukiri
  Memo
 3. Palupera valla 2014. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine.
  Määruse eelnõu
  Lisa 1
 4. Palupera valla tervisenõukogu põhimääruse III lugemine ja kinnitamine.
  Määruse eelnõu
 5. Koduteenuste osutamise korra I lugemine.
  Määruse eelnõu
  Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3 Lisa 4 Lisa 5
 6. Palupera valla üldplaneeringu ülevaatamisest.
  Otsuse eelnõu
 7. Teet Sauli pöördumine seoses MTÜ Nõuni Purjeklubi rekonstrueerimistöödega Nõuni algkooli kinnistul oleva sauna osas.
  Pöördumise tekst
  Koosoleku protokoll
 8. Nõuni algkoolihoone kasutamise kodukorrast ja sõlmitavast kokkuleppest hoone avalikuks kasutamiseks.
  Nõuni koolimajast
  Ettepanek
  Kodukord
 9. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 03 märts 2014 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 17. detsembril 2013
 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Uuemat infot Palupera valla eelarvest 2014.
 2. 2014. aasta maamaksumäära määramine.
  Määruse eelnõu
 3. Palupera valla tervisenõukogu moodustamisest ja selle põhimääruse II lugemine.
  Eelnõu
 4. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( pühapäev, 15 detsember 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 28. novembril 2013

 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Istungi päevakord:

 1. Palupera vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liikmete valimine.
  Eelnõu
 2. Palupera vallavolikogu maaelu-, keskkonna- ja ettevõtluskomisjoni liikmete valimine.
 3. Palupera vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete valimine.
 4. Palupera vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete valimine.
 5. Palupera valla üldplaneeringu ülevaatamisest.
  Regionaalministri kiri
 6. Palupera valla tervisenõukogu moodustamisest ja selle põhimääruse I lugemine.
  Eelnõu
 7. Esindajate ja asendajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmete esindajate üldkoosolekule, Maapäevale.
  Eelnõu
 8. Palupera valla 2014. aasta eelarve I lugemine.
  Eelnõu
 9. Muudatused Palupera valla 2013. aasta eelarves (MTÜ Otepää Üritused taotlus Valgamaa II talvelaulupeo korraldamiseks Otepääl jt).
 10. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas

Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( pühapäev, 24 november 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 8. novembril 2013
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi päevakord:
 1. Palupera vallavanema valimine.
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavanemale töötasu määramine.
  Otsuse eelnõu
 3. Palupera vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
  Otsuse eelnõu
 4. Palupera vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
  Otsuse eelnõu
 5. Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine.
  Otsuse eelnõu
 6. Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 7. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 8. Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule esindajate nimetamine.
  Otsuse eelnõu
 9. Volikogu esimehe, vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja vallavolikogu liikmete jt sõnavõtud ja info.
Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 november 2013 )
 
Palupera valla valimiskomisjoni otsusega 31.10.2013

 kinnitati vallavolikogu valimistulemus valida vallavolikogu esimeheks – Vambola Sipelgas.

Samas kinnitati ka volikogu otsusega valimistulemus valida vallavolikogu aseesimeheks – Ermo Kruuse.

Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 november 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 10. oktoobril 2013
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Palupera valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine.
 2. Taotlustest Palupera valla 2013 aasta eelarvest, muudatused eelarves.
 3. Palupera valla noortevolikogu valimiste korra kehtestamine. Palupera vallavolikogu esindaja määramine noortevolikogu valimiste valimiskomisjoni.

  Määruse eelnõu
  Määruse lisa
  Otsuse eelnõu

 4. Omavalitsuskorralduse reformi eelnõust.

  Siim Valmar Kiisleri kiri
  Seaduse eelnõu
  Seletuskiri

 5. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipäev, 08 oktoober 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 12. septembril 2013

algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi päevakord:

 1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine.
  Otsuse eelnõu
 2. Koolioru puurkaevu maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine Valga Maavalitsuselt.
  Otsuse eelnõu
  Asendiplaan
 3. Kullipesa puurkaevu maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine Valga Maavalitsuselt.
  Otsuse eelnõu
  Asendiplaan
 4. Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise korra kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 5. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( laupäev, 07 september 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 21. augustil 2013

 algusega kell 9.00 vallamajas.

Istungi  päevakord:

 1. Palupera valla valimiskomisjoni liikmes muudatuse tegemine.
  Otsuse eelnõu
 2. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 16 august 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 18. juulil 2013
 algusega kell 9.00 vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Palupera vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine.
 2. Arvamuse andmine Miti külas Kasemäe karjääri mäeeraldisel (kü tunnus 58201:002:1130) maavara kaevandamisloa kehtivusaja pikendamiseks.
 3. Rõngu vallavolikogu ettepanekule vastusest otsusena.
  Rõngu vallavolikogu otsus
 4. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajatiste teenindamiseks vajalikule maale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja volituste andmine.
  Otsuse eelnõu
  Asendiplaan 1
  Asendiplaan 2
  Asendiplaan 3
 5. Seisukoht kinnisasja omandamise loa taotlusele (OÜ Linnumaa 12060349, Neeruti küla Neerutijärve kinnistu).
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipäev, 16 juuli 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 13. juunil 2013

 algusega kell 15.00 Neeruti külamajas.

Istungi päevakord:
 1. Palupera valla osalemine Sihtasutuse Otepää Turism nõukogus.
  Otsuse eelnõu
 2. Palupera valla osalemine mittetulundusühingus Eesti Kodukaunistamise Ühendus.
  MTÜ põhikiri
  ja rahvuslik programm
  Otsuse eelnõu
 3. Hellenurme saekaatri  kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
  Otsuse eelnõu
  Põhijoonis
  Maakasutus ja tehnovõrgud
  DP seletuskiri
 4. Ülevaade MTÜ Nõuni Purjeklubi väljatöötatud kodukorrast Nõuni algkooli kinnistule rekonstrueeritava saunahoone ja endise koolimaja hoone osas.
  Kodukorra tekst
 5. Taotlustest Palupera valla 2013.aasta eelarvest, muudatused eelarves.
 6. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( pühapäev, 09 juuni 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 9. mail 2013
 algusega kell 15.00 Vapramäe loodusmajas.

Istungi  päevakord:
 1. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse juhatuse esimehe Gea Järvela ettekanne.
 2. SA Otepää Turism ettepanek määrata sihtasutuse nõukogusse Palupera valla esindaja. Tutvustus sihtasutuse juhatuse liikmelt Margo Krüünvaldilt.
  Sihtasutuse põhikiri

 3. Palupera valla põhimääruse kinnitamine, V lugemine.
  Põhimääruse eelnõu

 4. Huvihariduse toetamise korra II lugemine.
  Eelnõu

 5. Ülevaade MTÜ Nõuni Purjeklubi väljatöötatud kodukordadest Nõuni algkooli kinnistule rajatava saunahoone osas ja endise koolimaja hoone osas.
 6. Mõisamaa maa-ala (Hellenurme küla) munitsipaalomandisse taotlemine Vabariigi Valitsuselt.
  Otsuse eelnõu
  Katastriüksuse plaan
  Asendiplaan

 7. Väike-Päiva kinnistu (kü 58201:001:0024, elamumaa, 15865 m²) müügist.
  Otsuse eelnõu

 8. Muudatused Palupera valla 2013.a. eelarves.
 9. Palupera vald ja tõmbekeskustel põhinev mudel.
  Tõmbekeskuste määratlemise juhendmaterjal

 10. Muud küsimused (ülevaade investeeringutest, mis teoksil, Hellenurme lasteaias õppivate eelkooliealiste laste arvudest tulevastel aastatel jpm).

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( teisipäev, 07 mai 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 8. aprillil 2013
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Mitmeks aastaks Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutusega (90001552) sõlmitavale koostöölepingule heakskiidu andmine.
  Otsuse eelnõu
  Koostöölepingu projekt

 2. Huvitegevustega tegelemise toetamise korra I lugemine.
  Taotlemise kord
  Taotluse blankett

 3. Ülevaade MTÜ Nõuni Purjeklubi väljatöötatud kodukordadest Nõuni algkooli kinnistule rajatava saunahoone osas ja endise koolimaja hoone osas. Amortiseerunud sauna palkide müügist.
 4. Marjamaa maa-ala (Hellenurme küla) munitsipaalomandisse taotlemine Vabariigi Valitsuselt.
  Otsuse eelnõu
  Plaan
  Plaan aerofotona

 5. Vahtra maa-ala (Nõuni küla) munitsipaalomandisse taotlemine Valga maavanemalt.
  Otsuse eelnõu
  Plaan

 6. Informatsioon Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste valdade infolehe Otepää Teataja väljaandmise korrast.
  Otepää Teataja väljaandmise koostööleping 2006
  Otsuse eelnõu

 7. Palupera valla noortevolikogu taotlus valla eelarvest.
 8. Muud küsimused (2013 laekumised valla eelarvesse, uue hajaasustuse programmi eelnõust, Palupera piirkonna külade kinnistute omanikele soodsamast kruusast karjääris, majanduslike huvide deklaratsioonist jpm).
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( laupäev, 06 aprill 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 26. veebruaril 2013
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Valga politseijaoskonna Otepää konstaablijaoskonna esindaja(te) ettekanne valitsevast õiguskorrast Palupera vallas 2012 ning Politsei- ja Piirivalveameti prioriteetidest aastal 2013.
 2. Palupera valla põhimääruse kinnitamine, IV lugemine.
  Põhimääruse tekst
 3. Palupera vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine. Palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine.
 4. Projektiga „Palupera mõisa lindla eksponeerimine, atraktiivsemaks muutmine ja kultuuripärandi säilimise tagamine“ mõisakoolide riikliku programmi taotluses osalemisest.
  Otsuse eelnõu
 5. Huvitegevustega tegelemise toetamise korra väljatöötamisest, põhimõtetest.
 6. Ülevaade Nõunis 25.02 toimunud arutelust MTÜ Nõuni Purjeklubi ettepanekule.
 7. Kasumetsa (kat tun 58202:001:0717)  kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
  Olemasolev olukord
  Situatsiooniskeem
  Eskiis
 8. Muud küsimused (AS Kiirkanduri kaeveloast jm).
Ja kel veel kinnitus seotud osapoolte kohta esitamata……

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 25 veebruar 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 29. jaanuaril 2013
algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Palupera valla põhimääruse kinnitamine, III lugemine.
  Põhimääruse eelnõu
 2. Palupera valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise korra kehtestamine.
  Määruse tekst
 3. Palupera valla eelarve 2013 II lugemine, vastuvõtmine.
  Eelarve
 4. Vastavalt muinsuskaitseseadusest (§ 27 lg 2) tuleneva ostueesõiguse teostamise otsustamine.
  Otsuse eelnõu
 5. MTÜ Nõuni Purjeklubi ettepanekust.
  Avaldus volikogule
  Mida teha Nõuni koolimajaga
 6. Muud küsimused.
Palupera vallavolikogu liikmete kinnituste esitamine seotud osapoolte kohta. Lisatud vorm täitmiseks.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( reede, 25 jaanuar 2013 )
 
Palupera Vallavolikogu laiendatud istung toimub 13. detsembril 2012

algusega kell 15.00 Hellenurme Hooldekeskuse saalis.

Istungi  päevakord:

 1. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise II lugemine, kehtestamine.
  Eelnõu tekst
 2. Uuemat infot Palupera valla eelarvest 2013.
 3. Muudatused Palupera valla 2012. a. eelarves.
 4. Palupera põhikooli arengukava 2013–2017 kinnitamine.
  Arengukava tekst
 5. Muud küsimused, sh 2013. a. projektikonkursist „Väärt elukeskkond“.
  Projektikonkursist


Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( pühapäev, 09 detsember 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 27. novembril 2012
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Palupera valla põhimääruse muutmine II lugemine.
 2. Palupera valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord (enne põhimääruse osa) II lugemine.
  Eelnõu tekst
 3. 9.oktoobril 2012 Keskkonnaametile antud arvamuse muutmine seoses kaevandamisloa andmisega Miti kruusamaardla Miti kruusakarjääris Aktsiaseltsile KIIRKANDUR.
 4. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise I lugemine.
  Eelnõu tekst
 5. Palupera valla eelarve 2013 I lugemine.
 6. Hellenurme saekaatri kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Eelnõu tekst
  Põhijoonis
  Maakasutus ja tehnovõrgud
 7. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( reede, 23 november 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 9. oktoobril 2012
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:

 1. Palupera valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine.
 2. Palupera valla põhimääruse muutmine.
 3. Arvamuse andmine Palupera kruusamaardla Kasemäe mäeeraldise korrastamistingimuste koostamiseks.

  Kasemäe korrastamise ettepanekud (seletuskiri)
  Kasemäe rekultiveerimise skeem
  Palupera karjääri rekultiveerimise skeem

 4. Keskkonnaameti seisukohast omavalitsuse arvamusele (17.09.2012 nr PVV 10-5/12/13876-5, maavara kaevandamisloa andmisest Miti kruusamaardla Miti kruusakarjääris Aktsiaseltsile KIIRKANDUR).
 5. Allika puhkeala maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine Valga Maavalitsuselt.

  Otsuse eelnõu
  Kaart

 6. 2012 aasta eelarve muudatused. 
 7. Koostööst Poola Vabariigi Legionowo vallaga.
 8. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( neljapäev, 04 oktoober 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 4. septembril 2012
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Avalike ürituste korraldamisest vallas. Osalema on kutsutud S.M.A Racing MTÜ esindaja(d).
 2. Palupera valla arengukava 2012-2025 vastuvõtmine.
  Määruse eelnõu
  AK projekt
 3. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( neljapäev, 30 august 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 14. augustil 2012
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:

 1. Arvamuse andmine Miti kruusamaardla Miti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta.
 2. Arvamuse andmine Nõuni liivamaardla Nõuni liivakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta.
 3. Taotlustest Palupera valla 2012 aasta eelarve reservfondist.
 4. Muud küsimused.

Kell 16.00 algab samas Palupera valla arengukava 2012–2025 projekti avalik arutelu.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 26. juunil 2012
algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:

 1. Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni ettekanne ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne Palupera valla 2011 majandusaasta aruandele.
 2. Palupera valla 2011 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande ja eelarve täitmise aruande kinnitamine.
 3. Muusikakoolide õpilaste toetamise kord Palupera vallas, III lugemine, võimalik kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 4. Volituste andmine Maa-ametile teostada aadressiandmete süsteemi infosüsteemis muudatusi.
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
 5. Arvamuse andmine Palupera kruusamaardla Palupera III kruusakarjääri korrastamistingimuste koostamiseks.
  Seletuskiri
  Makett
  Joonis
 6. Palupera valla vee-ettevõtjate tegevuspiirkondade kehtestamine ja vee-ettevõtjate kinnitamine osaühing PALU-TEENUS ja valla varadel.
  Otsuse eelnõu
 7. Palupera valla arengukava 2012-2025 projektist, suunamisest volikogu komisjonidele, hallatavatele asutustele ja avalikust väljapanekust ettepanekute ja paranduste tegemiseks enne augustikuus toimuvaid avalikke arutelusid.
 8. MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed eelarvest 2012 seoses ümberkorraldustega. Informatsioon ühingu juhatuselt ja direktorilt edasiste tegevusplaanide osas.
 9. Üleskutsest Nõuni külas elava 9. klassi neiu Merily Viks' toetamisel järgmisel õppeaastal vahetusõpilasena Hollandis.
 10. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( reede, 22 juuni 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 10. mail 2012
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Palupera valla korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kehtestamine.
  Rakendamise kord
  Seletuskiri
 2. Muusikakoolide õpilaste toetamise kord Palupera vallas, II lugemine, võimalik kehtestamine. Informatsioon muusikakoolidest.
  Toetamise kord
 3. Osaühing PALU-TEENUS põhikirja muutmine.
  Põhikirja muutmine
 4. MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed lastevanemate pöördumisest seoses lasteaia munitsipaliseerimisega. Lasteaia eelarvest 2012 seoses ümberkorraldustega kevadel ja majanduskuludest sügisest.
 5. Seisukoht laekunud taotlustele valla eelarve reservfondist.
 6. Lisakohustuste määramine vallavanemale seoses Eest-Läti-Vene programmi projektiga nr ELRI-113 „Via Hanseatica“.
  Lisakohustuste määramine
 7. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( teisipäev, 08 mai 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 21. märtsil 2012
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:

 1. Jäätmehoolduseeskirja II lugemine ja kehtestamine.

  Jäätmehoolduseskirja eelnõu
  Seletuskiri
  VOL vastus
  Terviseameti arvamus
  Vet.ameti kooskõlastus
  Valga MV arvamus

 2. Muudatused Palupera valla teeregistris.

  Määruse tekst
  Lisa 1 (kaart)
  Lisa 2 (kaart)

 3. Palupera vallavolikogu otsuse nr 1-1/2 (24.01.2012) „Osaühing PALU-TEENUS põhikirja muutmine“ kehtetuks tunnistamine.

  Otsuse eelnõu

 4. Allika puhkeala maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine Vabariigi Valitsuselt.

  Otsuse eelnõu
  Kaart

 5. Valga politseijaoskonna ja Otepää konstaablijaoskonna esindajate ettekanne valitsevast õiguskorrast Palupera vallas 2011 ning Politsei- ja Piirivalveameti prioriteetidest aastal 2012.

  Kokkuvõte

 6. MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed eelarvest 2012 ja muudatustest selle töökorralduses.
 7. Huvikoolides osalemise toetamise kord Palupera vallas I lugemine.
 8. „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palupera vallas“ (kehtestatud Palupera vallavolikogu määrusega nr 5, 26.03.2009)  muutmine.

  Otsuse eelnõu

 9. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 19 märts 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 14. veebruaril 2012
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:

 1. Palupera valla 2011 aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande auditeerija ja OÜ PALU-TEENUS 2011 aasta majandusaasta aruande kontrollija määramine.
 2. Vastavalt muinsuskaitseseadusest (§ 27) tuleneva ostueesõiguse teostamise otsustamine.
  Otsuse eelnõu
 3. Palupera valla noorsootöö arengukava 2012-2020 vastuvõtmine.
  Määruse eelnõu
  Arengukava

 4. Jäätmehoolduseeskirja I lugemine. Segaolmejäätmete teenustasudest alates 1.04.2012.
  Jäätmehoolduseskirja eelnõu
  Seletuskiri
  VOL vastus
  Terviseameti arvamus
  Vet.ameti kooskõlastus
  Valga MV arvamus

  Steve Villmanni selgitus

 5. Palupera valla 2012 aasta eelarve III lugemine.
 6. Muud küsimused.
Kel veel kinnitus seotud osapoolte kohta esitamata, palume kaasa võtta. Vorm saadetud eelmise istungikutsega.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( laupäev, 11 veebruar 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 24. jaanuaril 2012
 algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse.
  Otsuse eelnõu
 2. Jäätmehoolduseeskirja I lugemine. 
 3. Palupera valla 2012 aasta eelarve II lugemine.
 4. Osaühingu Palu-Teenus põhikirja muutmine.
  Otsuse eelnõu
 5. Miti kruusakarjääri rajamisega ja sealt kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruandest. Palupera valla ettepanekud, vastuväited ja küsimused.
 6. Seisukoha võtmine kinnisasja omandamiseks loa andmise kohta.
  Otsuse eelnõu
 7. Palupera vallavolikogu liikmete kinnituste esitamine seotud osapoolte kohta. Lisatud vorm täitmiseks.
  Vorm
 8. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( laupäev, 21 jaanuar 2012 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 20. detsembril 2011
algusega kell 13.00 Nõuni kultuurimajas.

Istungi  päevakord:

 1. Palupera valla noortevolikogu moodustamine ja põhikirja kinnitamine
  Määruse eelnõu
  Põhikiri
 2. Palupera valla üldplaneeringu kehtestamine. Seletuskiri ja kaardid valla kodulehel ja
  Otsuse eelnõu
  Üldplaneeringu tekst
  Kaardid
 3. Palupera valla 2011 aasta eelarve muudatused, täpsustused.
 4. 31.10.2008 algatatud Vana-Anni kinnistu nr. 1325940 katastriüksuse nr. 58202:001:0870 detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
  Otsuse eelnõu
 5. 2012. aasta maamaksumäärad
 6. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( neljapäev, 15 detsember 2011 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 24. novembril 2011
algusega kell 17.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
 1. Kaljumäe kinnistu nr 106540 kü nr 58202:003:0260 detailplaneeringu kehtestamine.
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
 2. Jõe kinnistu kü 58201:001:0471 detailplaneeringu kehtestamine.
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
 3. Palupera valla 2012 aasta eelarve I lugemine.
 4. Palupera valla 2011 aasta eelarve muudatused.
 5. Mäelooga külas Väike-Päiva ehitiste peremehetuks tunnistamine.
  Otsuse eelnõu
 6. Volituse andmine Palupera vallavalitsusele koha-aadresside määramise õigusaktide vastu võtmiseks.
  Otsuse eelnõu
 7. Muud küsimused.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( laupäev, 19 november 2011 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 18. oktoobril 2011

algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:

 1. Kaljumäe kinnistu nr 106540 kü nr 58202:003:0260 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine.
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
 2. Jõe kinnistu kü 58201:001:0471 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine.
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
 3. Arvamuse andmine Makita uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta.

  Geoloogilise uuringu loa andmine
  Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
 4. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 14 oktoober 2011 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 16. septembril 2011

algusega kell 15.00 Palupera vallamajas.

Istungi päevakord:

 1. Valla heakorra eeskirja III lugemine.
  Eeskirja tekst
 2. Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõust.
  Tööversioon kaitse-eeskirja eelnõust
  Seletuskiri
 3. Palupera valla eelarve 2011 muudatused.
 4. Palupera valla arengukava 2012–2025 koostamise algatamine.
  Otsuse eelnõu
 5. Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituse andmine.
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
 6. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 12 september 2011 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 30. juunil 2011

algusega kell 15.00 Palupera puhkealal külamaja juures.

Istungi  päevakord:

 1. Valla heakorra eeskirja II lugemine.
 2. Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni ettekanne ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne Palupera valla 2010 majandusaasta aruandele.
 3. Palupera valla 2010 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande ja eelarve täitmise aruande kinnitamine.
 4. Muud küsimused.

Toomas Kikas
Volikogu aseesimees

 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 26. mail 2011

 algusega kell 15.00 Hellenurme Naisseltsi ruumes.

Istungi  päevakord:

 1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse.
  Otsuse eelnõu
 2. Hellenurme hooldekeskuse hoolealuste liikumine/tegevusvõimalused külas.
 3. Valla heakorra eeskirja I lugemine.
  Eeskirja tekst
 4. Lignator Mets OÜ geoloogilise uuringuloa taotluse uuesti läbi vaatamine.
 5. Arengustrateegia Valgamaa 2010 projekti tutvustus, küsimused. Strateegiat tutvustab Valga maavanem hr. Margus Lepik.

  Arengustrateegia "Valgamaa 2018" projekt Loe edasi
  Arengustrateegia „Valgamaa 2018“ loogilise raamsüsteemi maatriksid valdkondade lõikes
  Teemavaldkondade SWOT-analüüsid
  Ettepanekute esitamise vorm

 6. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 23 mai 2011 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 28. aprillil 2011

algusega kell 15.00 Hellenurme Naisseltsi ruumes.

Istungi päevakord:

 1. Vallavara koormamisest isikliku servituudiga.
  Otsuse eelnõu
 2. Maanteeametiga eelkokkuleppe sõlmimiseks nõusoleku andmine.
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1: eelkokkulepe
  Seletuskiri
 3. Tartu Halduskohtu otsusest teavitamine haldusasjas nr 3-10-2962 „Lignator Mets OÜ kaebus Palupera Vallavolikogu 01.10.2010 otsuse nr 1-1/26 tühistamiseks“ ja edasisest menetluskäigust.
 4. Palupera vallavalitsuse sõiduauto soetamisest.
 5. Reservfondist raha eraldamise arutelu (teed, projekttaotlused jm).
 6. Muudatused Korruptsioonivastase seaduse rakendamise korras.
 7. Muudatused Palupera valla teeregistris.
  Määruse eelnõu
  Lisa 1
 8. Muud küsimused.

Järgmine istung toimub 26. mail 2011.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 27 aprill 2011 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 18. märtsil 2011

 algusega kell 15.00 Hellenurme Naisseltsi ruumes.

Istungi  päevakord:

 1. Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241 detailplaneeringu kehtestamine.
  Otsuse eelnõu
  Detailplaneeringu dokumendid
 2. Arvamuse andmine Keskkonnaameti otsuse eelnõule Makita uuringuruumi uuringuloa taotlusele.
 3. Tartu Maakohtule rahvakohtunikukandidaatide esitamine Palupera valla poolt.
 4. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( laupäev, 12 märts 2011 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 4. veebruaril 2011

 algusega kell 15.00 Hellenurme Naisseltsi ruumes.

Istungi  päevakord:

 1. Valga politseijaoskonna Otepää konstaablijaoskonna esindajatena hr. J. Kokkonen ja Palupera valla konstaabel M. Kants aastast 2010 ja edasisest Palupera vallas ja piirkonnas.
 2. Valgamaa omavalitsuste ühtse jäätmekava aastateks 2011 – 2016 kinnitamine.
  Määruse eelnõu
  Jäätmekava tekst
 3. Mittetulundustegevuseks toetuste andmise korra III lugemine ja võimalik kehtestamine Palupera vallas.
  Eelnõu
 4. Valla eelarve 2011 II lugemine ja võimalik vastuvõtmine.
  Eelnõu
 5. Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
  Otsuse eelnõu
 6. Sundvalduse seadmine Neeruti külas Raiendiku kinnistule 
  Eelnõu
 7. Hellenurme kultuurimaja Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi taotluses osalemisest.
  Otsus
 8. Jaoskonnakomisjonide koosseisude nimetamine.
 9. Palupera valla 2010 aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande auditeerija ja OÜ PALU-TEENUS 2010 aasta majandusaasta aruande kontrollija määramine.
  Otsuse eelnõu
 10. Muudatused Palupera valla teeregistris.
  Määruse eelnõu
 11. Muud küsimused.


Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( neljapäev, 03 veebruar 2011 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 14. detsembril 2010

algusega kell 15.00 Hellenurme Naisseltsi ruumes.

Istungi  päevakord:

 1. Valgamaa omavalitsuste ühtne jäätmekava aastateks 2011 – 2016 koostamise algatamine.
  Otsuse eelnõu
  Jäätmekava
  Seletuskiri
 2. Hangete korraldamise kord Palupera vallas.
  Hangete korraldamise kord
 3. Osaühing Palu-Teenus hangete läbiviimise, hindamise ja aruandluse korra kinnitamine
  ja hankekomisjoni esindaja määramine.
  Määruse eelnõu
  OÜ Palu-Teenus riigihangete läbiviimise kord
 4. Palupera põhikooli põhimääruse kinnitamine.
 5. Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord Palupera vallas II lugemine.
  Eelnõu
 6. Valla eelarve 2010 muudatused.
 7. Valla eelarve 2011 I lugemine.
 8. Seisukoht valla eelarvest taotluste-aruandluse revisjonikomisjoni poolsele auditile.
 9. Seisukoha esitamine Tartu Halduskohtule Lignator Mets OÜ poolt esitatud kaebuse osas, millega soovitakse tühistada Palupera vallavolikogu 01.10.2010 otsus nr 1-1/26 „Arvamuse andmine Lignator Mets OÜ geoloogilise uuringuloa taotluse otsuse eelnõu kohta Miti kinnistule Miti külas“ ja mõista välja Palupera vallavolikogult kaebuse esitaja menetluskulud.
 10. Palupera vallale kuuluva kaasomandi (1/3 osa, Lepa kinnistu Palupera külas) müügist 2/3 osa kaasomanikule K.L-ile tema avaldusel.
  Otsuse eelnõu
 11. Jõe 6 kinnistu nr. 418240 katastriüksuse nr. 58201:001:0471 osa detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.
  Otsuse eelnõu
 12. 2011 aasta maamaksumäära kehtestamine.
 13. Tanni kinnistu nr 872940 katastriüksuse nr 58201:001:0763 detailplaneeringu koostamise algatamine
  Otsuse eelnõu
 14. Muud küsimused.


Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 10 detsember 2010 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 4. novembril 2010

algusega kell 15.00 Hellenurme Naisseltsi ruumes.

Istungi  päevakord:

 1. Jõe 6 kinnistu nr. 418240 katastriüksuse nr. 58201:001:0471 osa detailplaneeringu algatamise otsuse nr 1-1/23 (29.05.2007) kehtetuks tunnistamine.
  Otsuse eelnõu
 2. Jõe 6 kinnistu nr. 418240 katastriüksuse nr. 58201:001:0471 osa detailplaneeringu algatamine.
  Otsuse eelnõu
 3. Vallavolikogu määrustes muudatuste tegemine.
  Eelnõu
 4. Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord Palupera vallas I lugemine.
  Eelnõu
 5. Valla eelarve 2010 muudatused.
 6. Seisukoht valla eelarvest taotluste-aruandluse revisjonikomisjoni poolsele auditile.
 7. Seisukoht valla vee-ettevõtja revisjonikomisjoni poolsele auditile.
 8. Jooksvad küsimused.


Kell 17.00 jätkatakse samas Palupera valla üldplaneeringu juhtrühma koosolekuga, kuhu vallavolikogu liikmetest enamus kuuluvad ja kõik kutsutud on oodatud kaasa mõtlema valla ruumilise arengu olulistes küsimustes!

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( laupäev, 30 oktoober 2010 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 1. oktoobril 2010 algusega kell 15.00

Hellenurme Naisseltsi ruumes.

Istungi  päevakord:

 1. Palupera valla arengukava 2007-2015 muutmine.
  AK muutmise määrus
  AK muudatusettepanekud
 2. Arvamuse andmine Lignator Mets OÜ geoloogilise uuringuloa taotluse otsuse eelnõu kohta.
 3. Arvamuse andmine Kiirkandur AS mäeeraldise kaevandamise loa VALM012 muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta Kasemäe karjääris Miti külas.
 4. Palupera valla terviseprofiili aastateks 2010-2015 II lugemine, kinnitamine.
  Terviseprofiil
  Terviseprofiili kinnitamise määrus
 5. Osaühing Palu-Teenus hankijana määratlemine.
  Hankija määratlemine
 6. Raha eraldamine valla eelarve reservfondist.
 7. Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord Palupera vallas.
  Määruse tekst
 8. Seisukoht valla eelarvest taotluste-aruandluse revisjonikomisjoni poolsele auditile.
 9. EMOVL tegevuskavast.
  Eesti Maaomavalitsuste Liidu pikaajaline tegevuskava
 10. Esindajate nimetamine Eesti Maarahva V kongressile.
 11. Jooksvad küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipäev, 28 september 2010 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 10. augustil 2010

algusega kell 15.00 Hellenurme Naisseltsi ruumes

Istungi  päevakord:

 1. Roni kinnistu nr 1741940 katastriüksuse nr 58202:003:1251detailplaneeringu kehtestamine.
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Tehnovõrgud
  Detailplaneeringu kehtestamine
 2. Hellenurme mõisa maa-ala (kat.tunnused 58201:001:1460 ja 58201:001:1510) ja
  mõisa aed (kat.tunnus 58201:001:1440) maa-ala detailplaneeringuid muutva detailplaneeringu kehtestamine.
  Detailplaneeringu kehtestamine
 3. Hellenurme kultuurimaja Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi taotluses osalemisest.
  Otsus
 4. Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241detailplaneeringu koostamise algatamine.
  Lähteseisukohad
  Algatamine
 5. Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
  Otsus
 6. Miti maastikukaitseala moodustamisest.
 7. Kaljumäe kinnistu katastritunnus 58202:003:0260 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
  Otsus
 8. Raha eraldamine valla eelarve reservfondist.

  Vambola Sipelgas
  Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( reede, 06 august 2010 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 21. juunil 2010 algusega kell 13.00 Piirioru talus

(võõrustaja vallavalitsuse liige Ake Andressoo).

Istungi  päevakord:

 1. Kaljumäe kinnistu nr 106540 katastriüksuse nr 58202:003:0260 detailplaneeringu koostamise algatamine.
  Otsuse eelnõu tekst
 2. Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni ettekanne ja sõltumatu audiitori aruanne.
 3. Palupera valla 2009 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande seisuga 31.12.2009 kinnitamine.
 4. Palupera valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.
  Otsuse eelnõu tekst
  Kaardid
  Tekstid
 5. Uue vallavalitsuse liikme nimetamine.

 Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 18 juuni 2010 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 4. juunil 2010 algusega kell 15.00 Hellenurme Naisseltsi ruumes

Istungi  päevakord:

 1. Mustamäe kinnistu nr 1876140 ja kõrval oleva maariba detailplaneeringu kehtestamine.
  Mustamäe kinnistu ja kõrvaloleva maariba DP
 2. Roni kinnistu nr 1741940 katastriüksuse nr. 58202:003:1251detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine.
  Roni detailplaneering
 3. Palupera valla terviseprofiil aastateks 2010-2015 I lugemine.
  Palupera valla terviseprofiil
 4. Hellenurme mõisa maa-ala (kat.tunnused 58201:001:1460 ja 58201:001:1510) ja
  mõisa aed (kat.tunnus 58201:001:1440) maa-ala detailplaneeringuid muutva
  detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine.
  Küttetorustiku detailplaneering
 5. Kokkuvõtted Riigikontrolli aruandest „Kodanikuühendustele kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetuste andmine valla- ja linnaeelarvest” (veebruar 2010).
  Toetuste andmine
 6. Kokkuvõtted Riigikontrolli aruandest „Riigihangete korraldamine valla ja linna asutatud ning osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes” (aprill 2010).
  Riigihangete korraldamine
 7. Vahendite eraldamine reservfondist.

  Vambola Sipelgas
  Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( neljapäev, 03 juuni 2010 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 6. aprillil 2010 algusega kell 15 Hellenurme Naisseltsi ruumis

Istungi  päevakord:

 1. Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2021 II lugemine.
  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
 2. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise muutmine III lugemine.
  Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
 3. Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord III lugemine.
  Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ning kord
 4. Arvamuse andmine Krüüdneri Karjäär OÜ maavara kaevandamise loa taotlemisele Neeruti II kruusakarjääris.
 5. Miti maastikukaitseala moodustamise menetluse algatamine.
  Miti maastikukaitseala moodustamise menetluse algatamine
 6. Osaühingu Palu-Teenus põhikirja muutmine.
  Osaühingu Palu-Teenus põhikirja muutmine
 7. Mustamäe kinnistu nr 1876140 ja kõrval oleva maariba detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine.
  Mustamäe DP vastuvõtt
  Mustamäe DP seletuskiri (lõplik)
  Mustamäe põhijoonis (lõplik)
 8. Jooksvad küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( reede, 02 aprill 2010 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 9. märtsil 2010 algusega kell 15 Hellenurme Naisseltsi ruumis

Istungi  päevakord:

 1. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise muutmine II lugemine.
  - „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise“ muutmine.
 2. Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord II lugemine.
  - Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ning kord (Eelnõu)
 3. Ettepanek Valga maavanema korralduse nr 27 (10.01.2008) tühistamiseks.
  -Vaba maa
 4. Arvamuse andmine Hellenurme kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise otsuse eelnõu kohta.
  -loa nr VALM 016 muutmine 
  -Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine (EELNÕU) 
  -
  Arvamuse küsimine Hellenurme kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise otsuse eelnõu kohta
 5. Informatsiooniks – Neeruti II kruusakarjääri kaevandamise loa taotlusest. Avalik arutelu tõenäoliselt märtsikuu lõpus.
  - Arvamuse küsimine
  - Korraldus 
  - KMH algatamata jätmine
  - Eksperthinnang
  - Taotlusvorm ja seletuskiri
  - Taotlusvorm (muudetud)
  - Geoloogilised läbilõiked
  - Maaeraldise plaan
  - Vallavolikogu seisukoht
 6. Ettepanek üldplaneeringus välistuste märkimine (Atra küla jäätmekäitluse ettevõtte rajamine). Ettepanek lükatud tagasi, kuna Palupera vallavolikogu istungil 26.06.2009 arutleti Palupera valla üldplaneeringu eskiisi üle enne selle avalikustamist. Otsustati lõpetada jäätmemaa kajastamine üldplaneeringus ja seega on päevakorrast maas jäätmejaama võimalik kavandamine Palupera valda. Vastava protokolliga on võimalik vallavalitsuses ka tutvuda ja seega on teema maas juunikuust 2009 nii Atra küla, kui ka teiste külade jaoks.
 7. Informatsioon Palupera valla 2010 aasta eelarvest.
 8. Palupera valla arengukava 2007-2015 muutmine.
  - Arengukava muutmine
 9. Palupera valla teeregistri täiendamine ja andmete täpsustamine.
  - Teeregistri täiendamine
 10. Vee-ettevõtja OÜ Palu-Teenus teenindamise tähtajast.
 11. Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2021 I lugemine.
  - Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
 12. Jooksvad küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( laupäev, 20 märts 2010 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 28. jaanuaril 2010 kell 15 Hellenurme Naisseltsi ruumes

Istungi päevakord:

 1. Valga politseijaoskonna Otepää konstaablijaoskonna esindajatena hr. T. Kürsa, J. Kokkonen ja Palupera valla uus konstaabel Mario Kants aastast 2010 ja edasisest Palupera vallas ja piirkonnas.
 2. Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollaktist. Vallavolikogu seisukoht ettepanekutele.
 3. Palupera valla 2010 aasta eelarve II lugemine, võimalik vastu võtmine.
 4. Palupera valla arengukava 2007-2015 muutmine.
 5. Palupera valla koostatava üldplaneeringu kaartidest ja seletuskirjast.
 6. Riigikontrolli aruandest Riigikogule „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses”, Tln 22.12.09
 7. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise muutmine I lugemine.
 8. Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord I lugemine. 

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Eelnõud:

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 25 jaanuar 2010 )
 
Palupera vallavolikogu istung toimub 29.09.2009

 algusega kell 16.00 vallamajas naisseltsi ruumis.


Päevakorras:

 1. Uuringute järgselt seisukoha andmine AS Kiirkandur kaevandamisloa taotlusele Sapi kinnistul.
 2. Palupera põhikooli arengukava 2010-2013 kinnitamine.
 3. Tartu Ringkonnakohtu otsusest OÜ Tava Mets kaebuse kohta.
 4. Puuriida maa-ala munitsipaalomandisse taotlemise otsuse (02.09) kehtetuks tunnistamine ja uue otsuse vastuvõtmine.


Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 30 september 2009 )
 
Palupera vallavolikogu istung toimub 16.09.2009
algusega kell 15.00 vallamajas naisseltsi ruumis
 1. Palupera põhikooli sisehindamise raportist ja arengukava 2010-2013 kinnitamine (soovitav alustada materjalidega tutvumist raportist, Eelnõud ja istungid)
 2.  AS Kiirkandur kaevandamisloa taotlusele Sapi kinnistul seisukoha andmine uuringute järgselt.
 3. Nõuni kultuurimaja Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi taotluses osalemisest.
 4. Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Lisad

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 14 september 2009 )
 
Palupera vallavolikogu istung toimub 27.08.2009

 algusega kell 15.00 uues Nõuni külaraamatukogu-infokeskuse seminariruumis

 1. Loodusobjekti - Lustimäe puhkeala kohaliku kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiride kirjelduste kinnitamine.
 2. Õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine.
 3. Palupera valla eelarve 2009 muudatused.
 4. AS Kiirkandur kaevandamisloa taotlusele Sapi kinnistul seisukoha andmine uuringute järgselt.
 5. Valla arengukava  muudatustest...(Rattasepp avaldus).
 6. Otepää valla üldplaneeringu kooskõlastamine. Üldplaneeringu ja KSH aruande materjalid on kättesaadavad Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/planeeringute avalikustamine).
 7. Vabriku kinnistu katastriüksuse nr. 58201:002:0026  detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine.


Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipäev, 25 august 2009 )
 
Palupera vallavolikogu istung toimub 26.06.2009 algusega kell 14.00 Hellenurme Naisseltsi ruumis
 1. Palupera valla üldplaneeringu eskiisi veelkordne arutelu enne avalikustamist. Osalema on kutsutud lisaks istungil osalevale volikogu liikmele Anti Kulasalule ka Leigo talu peremees Tõnu Tamm.
 2. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise korra II lugemine.
 3. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine II lugemine.
 4. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra I lugemine.
 5. Tükipoe kinnistu nr.1244740 katastriüksuse nr 58202:002:0891 detailplaneeringu kehtestamine.
 6. AS Eesti Post pakkumisest.
 7. Revisjonikomisjoni ettekanne.
 8. 2008 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
 9. Järgmise koosseisu volikogu liikmete arvu määramine.
 10. Valimisringkonna moodustamine.
 11. Valimiskomisjoni moodustamine.
 12. Tava Mets OÜ kohtuprotsessist
 
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Viimati uuendatud ( reede, 12 juuni 2009 )
 
Puudega lapse hooldajatoetuse määramise kord
Viimati uuendatud ( teisipäev, 09 juuni 2009 )
 
Palupera Vallavolikogu istung toimub 7. mail 2009 algusega kell 15.00 Hellenurme Naisseltsi ruumes

Istungi  päevakord:

 1. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise korra I lugemine.
 2. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine.
 3. Mõisa tõllakuuri ja Pärgi kinnistute müük, alghinna etteandmine avalikule kirjalikule enampakkumisele.
 4. Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine.
 5. 6.04.09 meilitsi saadetud avalikule pöördumisele vastamine, seisukohavõtt.
 6. Omavalitsusfoorumi pöördumine kõikide KOV-ide poole. Seisukoht.
 7. Vabriku kinnistu  katastriüksuse nr. 58201:002:0026 detailplaneeringu koostamise algatamine.
 8. Tükipoe kinnistu nr.1244740 katastriüksuse nr 58202:002:0891 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine.
Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 mai 2009 )
 
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
Eelnõu: Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 mai 2009 )
 
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palupera vallas Kord kehtestati Palupera Vallavolikogu määrusega nr.3 (23.01.2008)  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12951035


 
Palupera valla jäätmehoolduseeskiri

Palupera valla jäätmehoolduseeskiri. Jäätmehoolduseeskiri kehtestati Palupera Vallavolikogu määrusega nr.17 (22.11.2007) https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12890023