Sigade Aafrika katku info Valga maavalitsuse veebilehel

Projekt - Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nõuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti üldine info telefonil 612 3000

Otepää Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seeläbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is
 

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 16. detsembril 2014
 1. Nõuni Purjeklubi tutvustas oma plaane - Lõuna-Eesti Purjetamis- ja veehariduskeskuse loomine ja arendamine Nõunis.
 2. Kehtestati Palupera vallateede seisundinõuded, kasutamise ja kaitse eeskiri.
 3. Kinnitati Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2030. Arendamise kava, lisad ja joonised on kättesaadavad tööajal Palupera vallavalitsuses ja avalikustatud Palupera valla veebilehel www.palupera.ee.
 4. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra II lugemine.
 5. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määrade II lugemine.
 6. Kinnitati Palupera valla 2014. aasta II lisaeelarve.
 7. Muud küsimused – teavitati vajadusest esitada märtsikuuks 2015.a. uus rahvakohtuniku kandidaat; anti infot reservfondi vahendite kasutamisest novembrikuus; teavitati Keskkonnaameti kaevandamisloa andmise keeldumise otsuse eelnõust OÜ VEVASI´le Nõuni liivakarjääris; anti infot Nõuni raamatukogu juhataja-sotsiaaltöötaja tööst, osaletud õppepäevadest/kursustest, arutati probleemistikku ja edasisi töökorralduslikke võimalikke lahendeid; vallavalitsusel tagada ülevaade vallas asuvate täidetavate mahutite, tuletõrje veevõtukohtade olukorrast ja edasistest vajalikest toimingutest jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 

Elektrikatkestused

Valgamaa elektrikatkestused

Rikketelefon 1343

 

 

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Eesti Post Sihtnumbrite otsing: www.post.ee

 
Advendikontsert Veskimuuseumi leivakojas
Hellenurme vesiveski21. detsembril kl 13.00 annab väikse advendikontserdi Hellenurme Veskimuuseumi leivakojas OTEPÄÄ VANAMUUSIKAANSAMBEL Arno Antoni juhendamisel. Kontsert on tasuta.

 
Jõulukuine kultuurikalender Nõunis
 • Jõulupuu21. detsember kell 18 JÕULUDISKO. DJ Bobo, pääse 1 €
 • 27. detsember kell 20 VANA-AASTA LÕPUPIDU. Tantsuks mängib ansambel „Švips“, pilet 7 €
 • 28. detsember kell 18 PALUPERA NOORTE
  AASTALÕPUBALL

 
Otepää looduspargi kaitse-eeskirja avalik väljapanek ja avalikustamise koosolek

Otepää LoodusparkKeskkonnaministri 9. septembri 2014. a käskkirjaga nr 659 on algatatud Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja tsoneeringu muutmine. Kaitseala kaitse-eeskirja avalikustamist viib läbi Keskkonnaamet.

Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõu, eelnõu seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda ka Keskkonnaameti kodulehe aadressil: http://keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/otepaa-looduspargi/

Loe edasi...
 
Soovid suveks appi õpilasmalevat?

Hää ettevõtja, kogukond, omavalitsus, MTÜ! Oleme organiseerimas 2015 aasta suveks õpilasmalevat. Palun anna teada, kui Sul tekkis huvi!

Loe edasi...
 
Päästeamet kutsub kodanikeühendusi õnnetuste ennetamise alasele koostööle
PäästeametPäästeamet kuulutab välja projektikonkursi mittetulundusühendustele, eesmärgiga kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmiseks õnnetuste vähendamise nimel. Projektikonkursil läheb jagamisele üle 40 000 euro.
Loe edasi...
 
Uus meeskoor kutsub laulma
Lauri Breede  

Loome Elvasse meeskoori, kuhu kutsume noormehi ja mehi ka lähivaldadest. Oma nõusoleku juhendada on andnud legendaarne dirigent Lauri Breede.

Täpsem info telefonidel 5551 2174 ja 509 1288; E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 
Meeldetuletus! Õpilaste huvihariduse toetamisest

Palupera vald maksab huvialatoetust üldhariduskoolides õppivatele 6- kuni 19-aastastele õpilastele huvitegevustega tegelemiseks. Huvialatoetuse määr on kuni 100 eurot aastas ja toetatakse õpilase osalemist ühes väljaspool Palupera valda tegutsevas huviringis.

Toetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või vähemalt 18-aastane õpilane vallavalitsusele vormikohase taotluse hiljemalt eelneva aasta novembris. Taotlust võib esitada ka huviringi/tegevuse/treeningu pakkuja. Palupera vallavolikogu teeb otsuse toetuse maksmise või mittemaksmise kohta eelarve kinnitamisega. Otsusest teavitatakse taotlejat.

Taotluse vorm

Toetamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/428052013052

Palupera vallavalitsus

 
Teeme Palupera kooli jõusaali!

Palupera kooli õpilaste poolt on tulnud idee ja soov oma jõusaali sisustamiseks. Kool ja hoolekogu on omaltpoolt mõtet igati toetamas ja tõelise huvi väljaselgitamiseks tahame sisustada ajutise jõusaali, mille rajamiseks teie abi palume.

Paljudel on kodus tolmu kogumas jõumasinad ja erinevad treeningseadmed, mida ise ei kasuta. Kui olete nõus neid kooli jõusaali käivitamiseks kaheks kuuks kasutusele andma, oleme teile väga tänulikud ja ootame sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana) või 513 9071 (Kalev).

Kui on näha, et kasutushuvi on suur, otsime täiendavalt juba sobivaid rahastusvõimalusi Palupera kooli jõusaali väljaarendamiseks.

 
Koolibussi sõidugraafik
Õpilasliinide ajagraafik ja marsruut Otepää Gümnaasiumi ning Palupera Põhikooli ja tagasi.
 
Uus pakutav tasuline teenus Palupera vallas

Koduteenus – mis see on?

Loe edasi...
 
Palve ajaloolise Rõngu ja Rannu kihelkonna elanikele

Algatuseks viskan õhku küsimuse, miks lahkuvad noored oma kodupaigast? Vastusena julgeksin oletada, et põhjus peitub oma juurte mälu ja pärimuse unustuse hõlma vajumises. Meie juuri saab aga taas leida, otsides üles kodupaiga olulised kohad ning sidudes need pärimuslike lugudega. Suuline pärand, seehulgas kohapärimus ongi käesoleva palve tuumaks.

Loe edasi...
 
Müüa kasutatud profiilplekki

Palupera vald müüb kirjalikul enampakkumisel kasutatud profiilplekki.

Loe edasi...
 
Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele õppuritele

16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu). Pensioniametid kontrollivad iga uue õppeaasta alguses õppimistingimuse täitmist Haridusameti õppurite registri alusel ja toetuse maksmisperiood määratakse antud õppeaasta lõpuni. Teatavasti kestab õppeaasta üleminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini.

Loe edasi...
 
Hellenurme spordipärand
Olen terve oma elu elanud Hellenurmes ja olnud selle kohaga nii ühel või teisel moel tihedalt seotud. Nüüd kaugemal elades tahaksin hellenurmelastele meelde tuletada meie spordiajalugu ning tutvustada neile seda spordipärandit, mille on kaante vahele pannud Valgamaa spordielu edendajana elutöö preemia pälvinud Sulev Pallon.
Loe edasi...
 
Müüa kasutatud elektripliit
Elektripliit WARA

Elektripliit WARA, mõõdud 800x750x900 mm, pinge 380 V, võimsus 10/15 kW.

Loe edasi...
 
Müüa
Müüa kasutatud, korralik klaasplastist setiti (4 kambriline, maht 15 m3, läbimõõt 2,30m, pikkus 3,6m). Hind 20 tuhat krooni.
 
Müüa kaks metallmahutit (10 ja 25 m3). Hind kokkuleppel. Info tel. 5226235, Tõnu Raak.
 
Meenutusi ajaloost
Vana maja akenPalupera vallavalitsus palub Hellenurme piirkonnas elanud / elavatel isikutel, kel on alles vanu fotosid Hellenurme endisest tsentraalkatlamajast (just hoone seest), ajast mil seal tegutses veel katlamaja ja Hellenurme endisest kauplusest (praegune perek. Pastak kodu). Fotod tagastame kohe pärast skaneerimist. Oodatud on ka info ajaloo mäletajatelt, kes teab, kus asub / asus Hellenurme kandis maja, kus sündis kunstnik Konrad Mägi? Ette tänades Palupera vallavalitsus